Show simple item record

dc.contributor.authorTawfik, Bave
dc.contributor.authorKahlman, Rebecca
dc.date.accessioned2016-07-07T13:22:50Z
dc.date.available2016-07-07T13:22:50Z
dc.date.issued2016-07-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/45149
dc.description.abstractBakgrund: Att miljöfrågan idag är ett omtalat och omdiskuterat ämne råder det inga tvivel om. Till följd av denna uppmärksamhet av den omfattande klimatpåverkan som förekommer har allt större krav på företag och deras arbete inom området uppkommit. Även kundernas miljökrav har en stor inverkan på hur man verkar inom detta område. Trots denna uppmärksamhet kring den gröna logistiken samt studiers påvisande på dess vitalitet förekommer det idag företag som inte alls, eller endast till en liten del, ägnar sig åt dessa frågor. Syfte: Syftet med följande studie är att undersöka vilka miljömässiga krav och förväntningar en dagligvarugrossists kunder har gällande godstransporter samt vilka åtgärder ett företag kan genomföra för att miljöeffektivisera sina transporter. För att undersöka detta har fallföretaget Piwa Food AB valts att studeras. Metod: Följande studie bygger på en kvalitativ fallstudie med en abduktiv forskningsansats. Primärdata har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer med fallföretaget, tre kundföretag samt en intresseorganisation. Sekundärdata har hämtats utifrån etablerade teorier samt material insamlade av andra forskare i form av vetenskapliga rapporter i syftet att syntetisera samt sammanfatta rådande forskning. Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen beskrivs transporternas miljöpåverkan idag samt metoder som kan tillgås för att reducera de miljöfarliga utsläpp som de bidrar till. Det redogörs även för vad miljömässiga transportinköp innebär och hur ett företags kunder kan påverka hur dessa genomförs. Ytterligare beskrivs det hur relationen mellan kund och leverantör samt kundens roll som intressent har en påverkan på huruvida företag väljer att miljöeffektivisera sina verksamheter. Resultat: Resultatet i studien utgörs av intervjuer med respondenter från ICA, Martin & Servera, Bergendahls, Nätverket för transporter och miljö samt från fallföretaget. I resultatet framkommer information kring de olika områdena som berör företagsbeskrivning, miljö, drivkrafter bakom ett miljöarbete, inköp och framtiden. Resultatet visar på att detaljister inom dagligvaruhandeln idag lägger stort fokus på miljöfrågan och arbetar för att miljöeffektivisera inom stora delar av verksamheten. Vad gäller grossisternas transporter förekommer dock inga miljömässiga krav på hur dessa skall genomföras. Slutsats: Utifrån studien har det kunnat fastställas att detaljisterna, trots dess uttalade miljömedvetenhet, inte ställer några miljökrav på dagligvarugrossisternas godstransporter idag. Vad gäller framtida miljömässiga krav kan man baserat på svar från samtliga respondenter i studien dra slutsatsen att krav kring transporterna kommer att ställas framöver. Vidare ges exempel på hur man kan miljöeffektivisera sina transporter. Förslag till vidare forskning: Då miljöfrågan är ett omdiskuterat ämne vore det intressant att se hur denna debatt ändras över tiden. I denna studie pekas det på att kunder idag inte ställer miljökrav på sina leverantörer med avseende på transporter, men att det förutses komma i framtiden. Med hänsyn till detta vore det tänkvärt att genomföra en liknande studie om ett antal år för att se om kraven verkställs. Ett annat förslag är att vidareutveckla studien med utgångspunkt i företagets övriga intressenter.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesLogistiksv
dc.relation.ispartofseries15/16:17sv
dc.subjectGrön logistik, transporter, dagligvaruhandeln, dagligvarugrossist, detaljistsv
dc.titleGröna transporter inom dagligvaruhandelnsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record