Show simple item record

dc.contributor.authorRasic, Madeleine
dc.contributor.authorSterner Wedenberg, Jenny
dc.date.accessioned2016-05-13T10:42:10Z
dc.date.available2016-05-13T10:42:10Z
dc.date.issued2016-05-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/43453
dc.descriptionBackground: Breast cancer among women in Sweden is common and the treatment they receive often causes treatment related adverse reactions that may affect the individual’s daily life negative. To be physically active during oncologic treatment for breast cancer has shown in previous studies to have a number of positive effects such as reducing fatigue and nausea, anxiety and stress and increasing quality of life. Purpose: The purpose was to describe women’s experience of physical training during ongoing oncology treatment for breast cancer. Method: Six women with ongoing oncology treatment for breast cancer participated in this study. A qualitative method was used and data were collected with focusgroupinterviews and analyzed with content analys. Result: Four categories emerged: aspects of physical training, socializing, emotional aspects and support and reflection for the future. The participants described a number of positive parameters related to physical training during oncology treatment. They mentioned the social contact, reduced isolation and to have time frames to relate to as positive aspects. Furthermore the physically improved health had a positive impact on mood and self-image. The support from the training coaches was mentioned as important. Conclusion: To offer physical training during ongoing oncology treatment may have a number of positive effects on physical and psychical character with an increased overall health as result. Given this result it’s proposed that information about the positive effects of physical training and practical ability to conduct physical training should be incorporated as clinical praxis in the care for the oncology patients. Keywords: breast cancer, patient, oncology treatment, physical training, quality of life and nursingsv
dc.description.abstractBakgrund: Bröstcancer är en vanlig form av cancer bland kvinnor i Sverige och onkologisk behandling kan ge upphov till biverkningar som påverkar individens vardag negativt. Att vara fysiskt aktiv med träning under pågående onkologisk behandling vid bröstcancer har i tidigare forskning visat sig vara förknippat med positiva effekter som minskad grad av fatigue och illamående samt högre grad av livskvalitet med bland annat minskad oro och stress. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenhet av fysisk träning under pågående onkologisk behandling vid bröstcancer. Metod: Sex kvinnor med pågående onkologisk behandling vid bröstcancer deltog i studien. Kvalitativ metod har använts där data insamlats med fokusgruppintervjuer och analyserats med innehållsanalys. Resultat: De kategorier som utkristalliserades under analysen var: aspekter av fysisk träning, social samvaro, emotionella aspekter samt stödjande funktioner och reflektioner inför framtiden. Deltagarna beskrev en rad parametrar de upplevt som positiva med att träna under den onkologiska behandlingen. Här nämndes den sociala kontakten, minskad isolering och att ha avsatta tider att förhålla sig till. Vidare framkom att den förbättrade fysiska hälsan kvinnorna upplevde avspeglade sig positivt på humöret och självbilden. Den stödjande funktionen i form av träningscoacher uppgavs också som viktig. Slutsats: Att erbjuda fysisk träning under pågående onkologisk behandling kan ge en rad positiva effekter av både fysisk och psykisk natur med förbättrad total hälsa som följd. Mot bakgrund av detta föreslås att information om de positiva hälsovinsterna och praktisk möjlighet till fysisk träning införlivas i den onkologiska vårdens praxis.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectBröstcancersv
dc.subjectpatientsv
dc.subjectonkologisk behandlingsv
dc.subjectfysisk träningsv
dc.subjectlivskvalitetsv
dc.subjectomvårdnadsv
dc.titleKvinnors erfarenheter av fysisk träning under pågående onkologisk behandling vid bröstcancer - en fokusgruppintervjustudiesv
dc.title.alternativeWomens experience of physical training during on going oncology treatment for breastcancer - a focusgroupintervju studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record