Show simple item record

dc.contributor.authorElovaara, Eswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:41:33Z
dc.date.available2007-05-09T09:41:33Z
dc.date.issued1998swe
dc.identifier.isbn91-7045-460-4swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4199
dc.description.abstractOrtho- and para-dichlorobenzenes are more widely used than the meta isomer. The use of p-DCB in space deodorants and moth repellents may result in non-occupational exposure. o-DCB is a skin irritant, and may cause sensitisation. Vapours cause strong irritation of the eyes and the airways without other ill effects in industrial workers. However, particular individual susceptibility to o-DCB, resulting in the development of systemic symptoms and haemolytic anaemia, has been described in one case report. o-DCB induces organ toxicity (liver, kidney, thyroid, lung) in animals. Critical effect: Mucous embrane irritation. m-DCB is irritating to the eyes and the upper airways; it is organotoxic like the ortho isomer, and induces alpha2-microglobulin nephropathy like the para isomer. p-DCB crystals seldom cause skin irritation, whereas the vapours are irritating. High exposure may cause haematological effects, organ damage (liver, kidney, spleen), and symptoms of the central nervous system. p-DCB is carcinogenic in male rats (renal tubular cell adenocarcinomas) and in male and female mice (hepatocellular adenomas and carcinomas) by mechanisms that are believed to be non-genotoxic. Kidney tumours likely bear no relevance to human risk assessment, as the tumorigenic (alpha2-microglobulin-linked) mechanism is unique to male rats. Carcinogenicity data in humans is insufficient. Critical effect: Mucous membrane irritation. Animal carcinogenicity cannot be presently assessed in terms of human health risk.eng
dc.description.abstractAv de tre isomera formerna av diklorobensen (DKB) används orto- och paraisomeren i betydligt större utsträckning än metaisomeren. Användningen av p-DKB som luktborttagningsmedel på toaletter och i malkulor kan orsaka icke arbetsmiljörelaterad exponering. o-DKB är en hudirritant och kan orsaka sensibilisering. Ångorna ger upphov till kraftig irritation i ögon och luftvägar hos industriarbetare utan andra påtagliga hälsoeffekter. Individuell känslighet har emellertid beskrivits i en fallrapport där o-DKB hade orsakat systemiska symptom och hemolytisk anemi. o-DKB är organtoxiskt (lever, njure, sköldkörtel, lungor) i djur. Kritisk effekt: Slemhinneirritation. m-DKB är irriterande för ögonen och de övre luftvägarna; den är organtoxisk som ortoisomeren och inducerar, liksom paraisomeren, alpha2-microglobulin nefropati. p-DKB kristaller orsakar sällan hudirritation men ångorna är irriterande. Höga exponeringsnivåer kan ge hematologiska effekter, organskada (lever, njure, mjälte) samt symptom från centrala nervsystemet. p-DKB är carcinogent i hanråttor (njurtubulicellsadenocarcinom) och i möss av båda könen (levercellsadenom och carcinom) genom mekanismer som anses vara icke-genotoxiska. Njurtumörerna har troligen ingen relevans i riskbedömning eftersom mekanismen för tumöruppkomsten (alpha2-microglobulin kopplad) är unik för hanråttor. Carcinogenisitetsdata för människa är otillräckliga. Kritisk effekt: Slemhinneirritation. Den konstaterade carcinogena effekten på försöksdjur kan i dag inte bedömas med avseende på hälsoeffekter hos människa.swe
dc.format.extent76 pagesswe
dc.language.isoengswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 1998:04swe
dc.titleThe Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals 122. Dichlorobenzenesswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price110 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record