Show simple item record

dc.contributor.authorHolmstrand, Elin
dc.contributor.authorJansson, Lisa
dc.date.accessioned2016-01-05T10:38:18Z
dc.date.available2016-01-05T10:38:18Z
dc.date.issued2016-01-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41402
dc.description.abstractSyfte: Studiens syfte är att undersöka om det föreligger ett samband mellan anställdas delaktighet i en organisationsförändring och deras inställning till förändringen. Ett vidare syfte med studien är att undersöka om det finns olika aspekter av delaktig-het som är viktigare än andra för att skapa en positiv inställning till förändringen. Undersökningen utfördes i en offentlig verksamhet och syftar avslutningsvis till att generera kunskap som är mindre abstrakt än vad som genererats av tidigare studier inom detta fält. Därmed kan kunskapen i större utsträckning bli användbar av organisationer i praktiken. Teori: Analysen av materialet gjordes genom tre olika teorier som kan förklara de sam-band som kan utmärkas i resultaten. Strategi E och O, är en teori som används för att förklara den organisationsförändring som genomförts. Social exchange theory används för att beskriva hur medarbetarnas inställning till förändringen påverkas av hur de upplever de sociala relationerna på arbetsplatsen genom ett givande och tagande. Teorin om psykologiskt ägandeskap används för att belysa sambandet mellan medarbetarnas delaktighet i förändringen och deras inställning genom hur de uppfattar sig äga situationen och organisationsförändringen. Tidigare forskning användes för att beskriva innebörden av den undersökta organisationsförändring-en, vad som kännetecknar en framgångsrik organisationsförändring, tre nivåer av delaktighet vilka är passiv, upplevd och aktiv delaktighet samt hur inställning till en organisationsförändring kan beskrivas. Metod: Den kvantitativa studien genomfördes genom en enkätundersökning som skicka-des ut till 481 personer, varav 348 svarade vilket ger en svarsfrekvens på drygt 72 %. För att svara på frågeställningarna analyserades våra data genom enkla sam-bandsanalyser samt genom mer omfattande regressionsanalyser. Resultat: Resultaten visade att det finns ett samband mellan anställdas delaktighet och deras inställning till en organisationsförändring. I en multipel regressionsanalys verkade upplevd delaktighet vara den nivå av delaktighet som var mest betydelsefull för inställningen. Resultaten tydde på en signifikant skillnad mellan befattningsgrup-pernas passiva, upplevda samt aktiva delaktighet, där chefer uppvisade högre gra-der av delaktighet på samtliga nivåer än medarbetare. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan chefer och medarbetares inställning till organisations-förändringen när empirin testades tillsammans med övriga variabler.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectOrganisationsförändringsv
dc.subjectDelaktighetsv
dc.subjectInställningsv
dc.subjectFramgångsrik organisationsförändringsv
dc.titleBETYDELSEN AV DELAKTIGHET - en kvantitativ studie om organisationsförändring i en offentlig verksamhetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record