Show simple item record

dc.contributor.authorHjelmar, Pernilla
dc.date.accessioned2015-12-18T10:50:26Z
dc.date.available2015-12-18T10:50:26Z
dc.date.issued2015-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41355
dc.descriptionThe transition from pediatric care to adult diabetes care, has in several studies proved to be a critical phase for young people with Type 1 diabetes and is considered crucial to create a long-term good health with a functioning self-management of the condition. The Queen Silvia Childrens Hospital, Sahlgrenska University Hospital, has for a period of time implemented a project with an action plan to improve the transfer process: the Projekt Diabetes- Ungdomsmottagning. Method and purpose: This study evaluates the project from a qualitative perspective. This is made through in-depth interviews with ten patients who participated in the project about their experiences from the project and from the transition as a whole. Here the transition is also put in a broader social context and is problematized from a wider time frame than just the time of the transfer process. The purpose is to contribute to the research eld with a deeper understanding for an improved diabetes care. Results and analysis: A common pattern is that many stories about the transition as a process, in fact, have instead come to focus on what you are coming to. The need for a supporting relationship to the healthcare runs like a thread through the interviews. When the disease a ects the patient's entire life situation of everyday life and the patient is responsible for their own care, then the lack of relationship and support from caregivers is clearly negative. A personal care and the sta 's ability to inspire, listen and see the patient's needs is crucial for the care experience. It is of great importance to individualize treatment for best results, since all patients have di erent needs and life situations. Most important for the interviewees were meeting with future adult department and its sta before transfer. However, two years appears to be a too long period. Discussion: It becomes evident that a project during the transition, that then ends, is not enough. Patients need support during the parallel transition process to evolve from youth to adult. This process goes on long after the transition from pediatric care to adult care. Adequate support and information should be given continuously for patients of di erent ages and needs. The holistic view is very much about the social context. It is important that healthcare interact and have a dialogue with the patient's family all the way through the sensitive teenage years and that professionals with an interest and knowledge in the target group emerging adults work with them after their 18'th anniversary, within adult care or a special youth clinic.sv
dc.description.abstractÖvergången från barndiabetesvård till vuxensjukvård har i era studier visat sig utgöra en kritisk fas för unga med Typ 1 diabetes och anses avgörande för att skapa en långsiktigt god hälsa med en fungerande egenhantering av sjukdomen. Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har under en period genomfört ett projekt med ett åtgärdsprogram för att förbättra överföringsprocessen, Projekt Diabetes- Ungdomsmottagning. Metod och Syfte: Den här studien utvärderar projektet ur ett kvalitativt perspektiv. Djupintervjuer har genomförts med tio av de patienter som deltagit i projektet om deras upplevelser och erfarenheter från projektet och från övergången som helhet. Här sätts också övergången i en vidare social kontext och problematiseras ur en vidare tidsram än bara tiden för själva överföringsprocessen. Syftet är att bidra till forskningsområ- det med ett fördjupat underlag för en förbättrad diabetesvård. Resultat och analys: Ett genomgående mönster i intervjuerna är att många berättelser om övergången som process, i själva verket istället har kommit att handla om vad man kommer till. Behovet av en bärande relation till sjukvården löper som en röd tråd genom intervjuerna. Då sjukdomen påverkar patientens hela livssituation i vardagen och patienten själv ansvarar för egenvården blir avsaknaden av relation till och stöd från vårdgivare tydligt negativ. Intervjupersonerna vill ha en personlig vård och de professionellas förmåga att inspirera, lyssna och se patientens behov är avgörande för vårdupplevelsen. Men då de intervjuade liksom övriga patienter har olika behov och förutsättningar är det av största vikt att individanpassa vården för bästa resultat. Inom ramen för Projekt Diabetes- Ungdomsmottagning framkommer att viktigast för de intervjuade var relationsskapandet; mötet med kommande vuxenavdelning och dess personal inför överföring. Dock framstår två år som en för lång period för organiserad överg ångsprocess från barn- till vuxensjukvård. Diskussion: Det blir tydligt att det inte räcker med ett projekt inför övergången som sedan avslutas därefter. Patienterna behöver stöd under den övergångsprocess de parallellt genomgår i livet - att utvecklas från ungdom till vuxen individ. Den processen är aktuell långt efter övergången från barn- till vuxensjukvård. Adekvat stöd och upplysande arbete bör ges fortlöpande efter patienters olika åldrar och behov. Helhetsssynen belyser den sociala kontexten. Det är viktigt att sjukvården samspelar och har en dialog med patientens familj hela vägen genom den känsliga tonårstiden och att professionella med intresse för och kunskap om målgruppen blivande vuxna arbetar med dessa efter 18-årsdagen, inom vuxenvård eller särskild ungdomsmottagning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectÖverföring, övergång, blivande vuxna, diabetes typ 1sv
dc.subjectTransition, emerging adults, diabetes type 1sv
dc.titleRelationen styr vårdupplevelsen Överföring från barn- till vuxensjukvård för ungdomar med Typ 1 Diabetessv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record