Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Veronica
dc.date.accessioned2015-10-06T10:08:59Z
dc.date.available2015-10-06T10:08:59Z
dc.date.issued2015-10-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40728
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien var att utifrån ett lärarperspektiv belysa hur relationer och förhållningssätt mellan lärare och nyanlända elever kunde påverka elevernas lärande och motivation. Särskilt fokus i studien var samspelet mellan lärare och elev samt vilka förväntningar lärarna hade på eleverna och vilken betydelse det kunde ha för nyanlända elever. Studien avsåg att belysa vilket stöd nyanlända elever får i undervisningen, men också hur lärarna arbetade för att ta tillvara på elevernas förkunskaper. Teori: Den empiriska delen i studien bestod av fallstudier och som en teoretisk utgångspunkt för att tolka och förstå empirin har den sociokulturella teorin används där språket framhålls som det viktigaste kollektiva verktyget för att människor ska kunna förstå och samspela med varandra. Studien avser också att belysa relationernas betydelse mellan lärare och nyanlända elever och då har det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) använts. KoRP är ett specialpedagogiskt perspektiv inom den sociokulturella familjen och inom detta perspektiv kunde relationer och kommunikation studeras på olika nivåer och sammanhang i skolans verksamhet. I studien har en etnografisk inspirerad forskningsansats använts. Metod: Denna studie bestod av etnografiskt inspirerade fallstudier i klasser där nyanlända elever hade börjat. Tidigare gick nyanlända elever i förberedelsegrupper men när studien påbörjades hade förberedelsegrupperna avvecklats och de nyanlända eleverna inkluderades i den ordinarie undervisningen och i sina tillhörande klasser. Fallstudierna innebar deltagande observationer vid olika undervisningstillfällen samt fokusgruppintervjuer med lärare i respektive arbetslag. I studien har en triangulering av metoder använts för att betrakta frågeställningarna ur flera synvinklar vilket var avsikten i denna studie samt för att stärka resultatet. Resultat: Samtliga lärare ansåg att goda relationer mellan lärare och nyanlända elever har stor betydelse för elevernas lärande och motivation samt att det framkom i studien att relationernas betydelse mycket handlar om vilken interkulturell kompetens lärarna har. För att nyanlända elever ska nå framgång i skolan betonade lärarna vikten av att ha höga förväntningar på eleverna, kartlägga och individanpassa undervisningen, att utgå från elevernas förkunskaper, intressen, erfarenheter och att variera arbetssätt och metoder i undervisningen, att eleverna trivs, har roligt och finner undervisningen meningsfull. Samtliga lärare uttryckte önskemål om nära samarbete med modersmålslärarna för att bättre arbeta övergripande med kunskapsutvecklingen för varje enskild elev.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesVT15-IPS-04 SPP600sv
dc.subjectnyanlända eleversv
dc.subjectrelationersv
dc.subjectförhållningssättsv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectmotivationsv
dc.subjectinkluderingsv
dc.subjectfaktorer för skolframgångsv
dc.titleEn bra början? En fallstudie om nyanlända elevers lärande, motivation, inkludering och skolframgångsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record