Show simple item record

dc.contributor.authorMårtensson, Anna
dc.contributor.authorNilsson, Jessica
dc.date.accessioned2015-08-04T12:37:06Z
dc.date.available2015-08-04T12:37:06Z
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40021
dc.descriptionSahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: Omega-3 fatty acids and their effect on reading ability and reading comrehension among school children Author: Anna Mårtensson and Jessica Nilsson Supervisor: Helen Lindqvist Examiner: Mette Axelsen Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor's thesis in clinical nutrition, 15 hp Date: April 8, 2015 ___________________________________________________________________________ Background: Cognition is a complex concept that concerns the human ability to preserve and use information. Our cognition has a great impact on our ability to assimilate education and put it into practice during the school years. Studies have shown that the cognitive ability can improve with an increased intake of omega-3 fatty acids among both infants, school children with ADHD and elderly. This makes it interesting to examine whether the cognition also can be improved among healthy children without any neuropsychiatric diagnosis. Objective: The aim of this systematic review is to investigate if there are evidence to support that supplementation with omega-3 fatty acids has beneficial effects on cognition in children. Search strategy: Searches were performed in the databases PubMed and Scopus with the keywords omega-3, cognition, child and learning. Selection criteria: Age six to twelve years old, RCT's, human studies, articles written in Swedish or English, children without neuropsychiatric conditions and children well-nourished. Data collection and analysis: A total of seven articles met the search criteria, of which five were critical reviewed. The articles were reviewed by the SBU audit template for RCT's. The strength of evidence was evaluated using the GRADE system. Main results: According to the reviewed articles there are moderate evidence (+++) that omega-3 supplementation affects the reading comprehension among children and low evidence that omega-3 supplementation affects the reading ability among children. Conclusions: There are no significant evidence that supplementation with omega-3 fatty acids benefits reading comprehension and reading ability among children during interventions between eight and 40 weeks.sv
dc.description.abstractSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Omega-3-fettsyrors inverkan på läsförmåga och läsförståelse hos skolbarn Författare: Anna Mårtensson och Jessica Nilsson Handledare: Helen Lindqvist Examinator: Mette Axelsen Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete, 15 hp Datum: 2015-04-08 ___________________________________________________________________________ Bakgrund: Kognition är ett komplext begrepp som handlar om människans förmåga att kunna bevara och använda sig av information. Under skolåren spelar vår kognition en stor roll för att vi ska kunna tillgodogöra oss undervisningen och omsätta den i praktiken. Studier har visat att den kognitiva förmågan har förbättrats med hjälp av ett ökat omega-3-intag hos både spädbarn, skolbarn med ADHD och äldre. Detta gör det intressant att undersöka om kognitionen kan förbättras även hos friska barn utan neuropsykiatriska diagnoser. Syfte: Syftet med den här systematiska översiktsartikeln är att undersöka om det finns evidens för att kunna förbättra friska barns kognition med hjälp av ett tillskott av omega-3-fettsyror. Sökväg: Sökningar av originalartiklar kring ämnet gjordes i databaserna PubMed och Scopus med sökorden: omega-3, cognition, child och learning. Urvalskriterier: Åldersspann sex till tolv år, randomiserade kontrollerade studier, humanstudier, studier skrivna på svenska eller engelska, barn utan neuropsykiatriska diagnoser, barn utan undernäring samt studier som berör utfallsmåtten läsförmåga och läsförståelse. Datainsamling och analys: Totalt uppfyllde sju originalartiklar evalueringskriterierna, varav fem kritiskt granskades. Artiklarna granskades med hjälp av SBU:s kvalitetsgranskningsmall för randomiserade studier. En sammanvägning av originalartiklarna gjordes med hjälp av systemet GRADE. Resultat: Enligt de granskade studierna finns det måttligt stark evidensstyrka (+++) att supplementering med omega-3-fettsyror inte påverkar barns läsförståelse och begränsad evidensstyrka (++) att supplementering med omega-3-fettsyror inte påverkar barns läsförmåga. Slutsats: Det finns inga tydliga evidens för att omega-3-supplementering påverkar läsförståelse och läsförmåga hos barn vid interventioner mellan åtta och 40 veckor.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesDIE/V15sv
dc.relation.ispartofseriesC-uppsatssv
dc.subjectomega-3-fettsyrorsv
dc.subjectläsförmågasv
dc.subjectläsförståelsesv
dc.subjectskolbarnsv
dc.titleOmega-3-fettsyrors inverkan på läsförmåga och läsförståelse hos skolbarnsv
dc.title.alternativeOmega-3 fatty acids and their effect on reading ability and reading comrehension among school childrensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record