Show simple item record

dc.contributor.authorBertilsson, Lisa
dc.contributor.authorNilsson, Agnes
dc.date.accessioned2015-08-04T12:29:19Z
dc.date.available2015-08-04T12:29:19Z
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40020
dc.descriptionSahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: The potentiality of vegan diet to reduce cholesterol-levels in people with type 2-diabetes Author: Agnes Nilsson, Lisa Bertilsson Supervisor: Frode Slinde Examiner: Mette Axelsen Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hp Date: April 09, 2015 Background: Cardiovascular disease (CVD) is a widespread disease and generate high cost for the Swedish society every year. Many of the patients with CVD suffer from diabetes mellitus type 2. High levels of total- and LDL-cholesterol is one of the risk factors for CVD. High amount of saturated fat can cause high level of cholesterol. Vegan diet is usally a diet low in saturated fat and might be a diet that potentially can reduce the cholesterol-level. Objective: To examine the scientific evidence whether a vegan diet can reduce total- and LDL-cholesterol (risk factor for CVD) in people with type 2 diabetes. This systematic review will investigate if vegan diet can improve the cholesterol level for persons with type 2 diabetes. Search strategy: The databases PubMed and Scopus were used for literature search. The searchwords: vegan, plant-based, cholesterol, LDL, blood lipid and diabetes were used in three combinations in PubMed and two combinations in Scopus. Selection criteria: Inclusion criteria were: adults with type 2 diabetes, vegan diet, RCT-studies, cohort-studies, studies based on humans and studies written in Swedish or English. Only measurements of total- and LDL-cholesterol were evaluated. Exclusion criteria applied were: vegetarian diets or diets with animal products. Studies shorter than two weeks were excluded. Data collection and analysis: Four articles were selected based on the evaluation criteria. Only three were analysed, since two of the articles were based on the same study but with different follow–up time. The quality of the studies was critically examined through the SBU model ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”. Total- and LDL-cholesterol measurements were graded through ”Evidensgradering hjälpmedel 2015”, which is based on GRADE but is designed by the university of Gothenburg. Main results: Two of the studies were graded as low quality and the other one was graded as middle-high to high quality. The total strength of evidence in the total- and LDL-cholesterol measurements was low respectively very low. The examed studies didn’t show any significant difference in the reduction of total- and LDL-cholesterol between the diet groups in each study, but the vegan diet showed a reduction in total cholesterol in all three of the studies and a reduction in LDL-cholesterol in one of the studies. Conclusions: There is very low evidence (+) that vegan diet can not reduce LDL-cholesterol more than low-fat diets and/or ADA-diets in people with type 2 diabetes. There is low evidence (++) that vegan diet can not reduce total cholesterol more than low-fat diets, ADA-diets or diet based on animal protein in people with diabetes type 2 diabetes. The scientific foundation is incomplete to say anything about the effects of the vegan diet.sv
dc.description.abstractSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Vegankostens potential att sänka kolesterolvärdet hos personer med diabetes mellitus typ 2 Författare: Agnes Nilsson, Lisa Bertilsson Handledare: Frode Slinde Examinator: Mette Axelsen Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2015-04-09 Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är en folksjukdom och utgör en stor kostnad för det svenska samhället varje år. Många som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom har diabetes mellitus typ 2. En av riskfaktorerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom är höga total- och LDL-kolesterolvärden. Högt intag av mättat fett kan höja kolesterolvärdet. Vegankost innehåller vanligtvis låga halter av mättat fett och skulle därför potentiellt kunna sänka kolesterolhalten i blodet. Syfte: Att granska det vetenskapliga underlaget för att ta reda på om en vegankost kan reducera en riskfaktor (total- och LDL-kolesterol) för hjärt- och kärlsjukdom hos personer med typ 2 diabetes. Denna översiktsartikel ska undersöka om vegankost kan förbättra kolesterolvärdet hos personer med typ 2 diabetes mer än de koster som rekommenderas vid behandling av diabetes idag. Sökväg: Databaserna PubMed och Scopus användes som sökvägar till denna systematiska översiktsartikel. Sökord som användes i tre olika kombinationer i PubMed och två olika kombinationer i Scopus var: vegan, plant-based, cholesterol, LDL, blood lipid och diabetes. Urvalskriterier: Vuxna deltagare med diabetes mellitus typ 2. Vegankost som interventionskost. Endast RCT-studier, kohortstudier, humanstudier och studier skrivna på engelska eller svenska inkluderades. Effektmått som inkluderades var total- och LDL-kolesterol. Vegetarisk kost eller en kost med en mindre andel animaliska produkter exkluderades. Studier som pågick under två veckor eller mindre exkluderades. Datainsamling och analys: Fyra artiklar föll inom evalueringskriterierna men bara tre analyserades och kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”. Detta för att två artiklar baserades på samma studie, fast med olika uppföljningstider. Effektmåtten total- och LDL-kolesterol graderades med hjälp av ”Evidensgradering hjälpmedel 2015”, som baseras på GRADE men är utformat av Göteborgs universitet. Resultat: Två av studierna värderades till låg studiekvalitet och en studie värderades till medelhög till hög studiekvalitet. Den sammanlagda evidensstyrkan för effektmåtten total- och LDL-kolesterol bedömdes vara låg respektive mycket låg. Vegankosten har i alla studierna en sänkande effekt på totalkolesterolet och i en studie en sänkande effekt på LDL-kolesterolet. Det sågs ingen signifikant skillnad av sänkning på LDL- och totalkolesterol mellan vegangrupp och kontrollgrupp i varje enskild studie. Slutsats: Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av vegankost jämfört med kontrollkost på LDL-kolesterol hos personer med typ 2 diabetes (mycket låg evidens, +). Det tycks inte finnas någon fördelaktig effekt av vegankost jämfört med kontrollkost på totalkolesterol hos personer med typ 2 diabetes (låg evidens, ++). Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att uttala sig om vegankostens effekter.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesDIE/V15sv
dc.relation.ispartofseriesC-uppsatssv
dc.subjectvegankostsv
dc.subjectkolesterolvärdesv
dc.subjectdiabetessv
dc.subjectdiabetes mellitus typ 2sv
dc.titleVegankostens potential att sänka kolesterolvärdet hos personer med diabetes mellitus typ 2sv
dc.title.alternativeThe potentiality of vegan diet to reduce cholesterol-levels in people with type 2-diabetessv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record