Show simple item record

dc.contributor.authorRepa, Anna
dc.contributor.authorTönnberg, Kalle
dc.date.accessioned2015-08-04T09:46:42Z
dc.date.available2015-08-04T09:46:42Z
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40017
dc.description.abstractFasta är en central del i de förberedelser patienter genomgår inför kirurgi. Tydliga riktlinjer för fastetider inför anestesi och minimerad fasta har visats ge fördelar genom hela det perioperativa förloppet. Studier tyder dock på suboptimal följsamhet till riktlinjerna gällande fasta och riskerar därmed att ge negativ inverkan på patientens välmående. Tydlig information är därför av stor vikt för att ge patienterna goda förutsättningar att bli optimerade inför kirurgi, vilket även kan påverka utfallet av kirurgin. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur anestesisjuksköterska på preoperativa bedömningsenheter informerar patienter angående fasta inför elektiv kirurgi. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med anestesisjuksköterskor vid sjuksköterskeledda preoperativa mottagningar. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna. Resultat: Sammanlagt sju stycken anestesisjuksköterskor vid två olika mottagningar deltog i studien. Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: upplevelser av god kommunikation, hinder för en optimerad patient, förhållningssätt till fasta samt begrepp inom fasta.. Deltagarna upplever patienterna välinformerade, men trots det förekommer missförstånd. kring fasta. Rekommenderade riktlinjer kring fastetid uppges följas, men det tyder snarare på att modifierade och lokala bestämmelser efterföljs. Slutsats: Standardiserad information används, både muntligt och skriftligt, med liten eller ingen individanpassning. Missförstånd kan bero på otillräckligt definierade termer och begrepp samt att endast ett informationssätt, muntligt eller skriftligt, användes vid mottagningarna. Vilket informationssätt som är mest fördelaktigt går dock inte att besvara med denna studie då effekterna av de olika sätten inte närmare granskats. Avsteg gjordes från de fastslagna riktlinjerna om vätskevolym och fastetid med hänvisning till fördelar för organisationen snarare än patienten. Fasting is an important area of the preparations patients go through before surgery. Fasting guidelines for general anesthesia and minimized fasting have proven to give advantages through the perioperative process. Studies however indicates poor compliance to the guidelines which puts the patient at risk of a decreased wellbeing. Adequate information therefore is vital in order to give the patient the best possible chance of beeing optimized for surgery, which also influences the outcome of surgery. Aim: The aim of the study is to describe how nurse anesthesists in preoperative assessment clinics inform patients regarding fasting prior to elective surgery. Method: Semi-structured interviews were conducted with nurse anesthesists in nurse-led preoperative assessment clinics. Qualitative content analysis was used to analyze the collected material. Result: A total of seven nurse anesthesists at two seperate preoperative assessment clinics participated in the study. The content analysis resulted in four categories: Experiences of good communication, impediments for patient optimization, approach to fasting and concepts of fasting. The participants percieve the patientes to be well informed, eventhough misunderstandings about fasting do happen. Guidelines are claimed to be followed, but the result indicates that local adjustements are preferred. Conclusion: Standardized information is used, both verbal and written, with little or no individual adjustments. Misunderstandings can be a result from inadequatley explained terms of art used by the staff, and the fact that the clinics used just one way to inform patients, verbaly or written. From the study it is not possible to discern which course of information that is the most favorable for patients, due to the fact that effects of the information has not been studied. Deviation was made from fasting guidelines regarding both fluidvolume and type of fluid, and was motivated with organisational rather than patient benefits.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectfastasv
dc.subjectinformationsv
dc.subjectsjuksköterskeledd och preoperativ bedömningsv
dc.titlePatientinformation gällande fasterutiner inför elektiv kirurgi – En studie vid sjuksköterskeledda mottagningarsv
dc.title.alternativePatients information regarding fasting before elective surgery – A study at nurse-led preadmission clinicssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record