Show simple item record

dc.contributor.authorEricson, Jonna
dc.contributor.authorSjöberg, Johanna
dc.date.accessioned2015-08-04T08:25:58Z
dc.date.available2015-08-04T08:25:58Z
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40011
dc.description.abstractFör att hälso- och sjukvården ska kunna upprätthålla en patientsäker och god vård har det framtagits gemensamma kärnkompetenser för samtliga vårdprofessioner, där en av dessa är teamarbete och samverkan med andra. Ett operationsteam arbetar i en komplex miljö där det ställs stora krav på de olika teammedlemmarna. För att uppnå lyckade resultat och skapa en trivsam arbetsmiljö samt värna om patientsäkerheten behöver teamets medlemmar formell kompetens samt kunna samarbeta och interagera med varandra. Operationssjuksköterskan är en del av detta multiprofessionella operationsteam och att ta del av och beskriva hennes upplevelser av teamarbete kan ge en förståelse för vad som främjar och hindrar det inraoperativa teamarbetet. Syfte: Syftet var att belysa operationssjuksköterskans upplevelser av främjande och hindrande faktorer som påverkade teamarbetet under den intraoperativa fasen. Metod: Studien är utformad som en kvalitativ intervjustudie och den metod som studien utgår från är critical incident technique. Resultatet är analyserat utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Fem operationssjuksköterskor från två sjukhus i mellersta Sverige intervjuades. Resultat: Resultatet utmynnade i fem kategorier med tillhörande underkategorier. De fem kategorierna var; kommunikation, förståelse och respekt, samarbete, yrkesroll samt inställning och attityd. Innehållet under samtliga kategorier visade på både främjande och hindrande faktorer för teamarbetet. Slutsats: Teamarbetet under den intraoperativa fasen innebär komplexa interaktioner mellan olika professioner, vilket kräver mycket av de olika teammedlemmarna. Lika väl som att en faktor kan vara främjande inom operationsteamet kan denna faktor även vara hindrande om den inte hanteras eller genomförs väl. Studien visar flera olika faktorer kring operationssjuksköterskan upplevelser av fungerande och icke fungerande teamarbete. To be able to maintain patient safety and good care, common competencies for all healthcare professions have been established, one of these is teamwork and collaboration. A surgical team works in a complex environment which puts great demands on the various team members. To achieve successful results and to create a pleasant working environment, the team requires the possibility to collaborate and interact with each other. The surgical nurse is a part of this multi-professional team and sharing her experiences of teamwork can provide an understanding of what promotes and prevents the intraoperative teamwork. Aim: The aim was to highlight the experiencies of the surgical nurse considering promotional and inhibitory factors affecting the teamwork during the intraoperative phase. Method: The study is designed as a qualitative study based on the critical incident technique, where the results are analyzed from a qualitative content analysis with an inductive approach. Five surgical nurses at two hospitals in western Sweden were interviewed. Results: The result came up with five categories with associated subcategories. The five categories were: communication, understanding and respect, cooperation, professional role and attitude and approach. The content in all categories reflected promotional and impeding factors for teamwork. Conclusions: Teamwork during the intraoperative phase involves complex interactions between various professions, which require a lot of from the different team members. As well as one factor can lead to promotion factors within the operating team, this factor can also be prohibitive if not managed or implemented well. The study shows a variety of factors surrounding the surgery nurse 's experiences of functioning and not functioning teamwork.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectoperationssjuksköterskasv
dc.subjectoperationsteamsv
dc.subjectteamarbetesv
dc.subjectkvalitativ intervjustudiesv
dc.subjectpatientsäkerhetsv
dc.subjecttheatre nursesv
dc.subjectsurgical teamsv
dc.subjectteam worksv
dc.subjectqualitative interview studysv
dc.subjectpatient safetysv
dc.titleDet intraoperativa teamarbetet – Främjande och hindrande faktorersv
dc.title.alternativeThe intraoperative teamwork – Promotion and inhibitory factorssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record