Show simple item record

dc.contributor.authorAronsson, Gunnar
dc.contributor.authorLundberg, Ulf
dc.contributor.editorTorén, Kjell
dc.date.accessioned2015-07-08T12:15:38Z
dc.date.available2015-07-08T12:15:38Z
dc.date.issued2015-07-07
dc.identifier.isbn978-91-85971-54-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/39858
dc.description.abstractPsykiska och muskuloskeletala besvär har länge varit de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning i Sverige och en stor del av västvärlden. Åtgärder som reducerar tiden för återgång i arbete (RTW) skulle därför betyda mycket både för människors livskvalitet och för samhällets kostnader. Föreliggande rapport utgör en internationell kunskapssammanställning, som bygger på en systematisk översikt av metaanalyser av interventioner för återgång i arbete i samband med psykiska och muskuloskeletala besvär. En litteratursökning i relevanta databaser fr o m 1995 genomfördes under januari-februari 2015 och resulterade i 17 relevanta översiktsartiklar av tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet, baserade på drygt 350 kontrollerade randomiserade (RCT) originalstudier med ca 45000 deltagare. Elva översiktsartiklar gällde muskuloskeletala besvär (varav 9 ryggbesvär), 3 psykiska besvär och 3 blandade besvär. Resultaten visar ett mönster enligt vilket multimodala interventioner med både fysiska, psykiska och medicinska inslag, och särskilt i kombination med insatser på arbetsplatsen, bidrar mest till RTW, minskad sjukfrånvaro eller ökad arbetsförmåga i samband med ryggbesvär och blandade besvär. Det vetenskapliga underlaget för multimodala interventioner mot psykiska besvär för RTW eller minskad sjukfrånvaro var otillräckligt för att kunna dra några säkra slutsatser. De fysiska inslagen i multimodal intervention handlar om fysisk aktivitet, träning och sjukgymnastik, de psykiska inslagen huvudsakligen om beteendeterapi (KBT) och de medicinska om medicinering. Insatser på arbetsplatsen handlar om att förbereda den sjukfrånvarande för återgång i arbete, arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och ergonomi. Psykisk terapi som enskild komponent utan stöd av andra terapiformer bidrar ofta till ökat psykiskt välbefinnande och minskad smärta, men tycks inte nämnvärt bidra till återgång i arbete. En uppföljande litteratursökning bland originalstudier från 2013 gav 8 relevanta studier av tillräckligt hög kvalitet, 6 av dessa rörde psykiska besvär. Resultaten från dessa var heterogena och ändrar inte slutsatserna från den mer omfattande analysen av översiktsstudier. Slutsatserna från denna kunskapssammanställning är att multimodala interventioner som även omfattar insatser på arbetsplatsen är mer effektiva för RTW än andra enskilda insatser eller sedvanlig behandling vad gäller ryggbesvär och blandade besvär. Flera av översiktsartiklarna pekar också på att insatserna bör sättas in relativt tidigt. Frågor om vilka specifika insatser som är mest effektiva, exakt när de bör sättas in och när de förväntas ge bäst resultat får inget klart svar i de granskade översiktsanalyserna. En mer ingående analys av genomförda originalstudier skulle möjligen bidra till att öka kunskapen om detta.sv
dc.format.extent50sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherArbets- och miljömedicin, Göteborgs universitetsv
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsasv
dc.relation.ispartofseries2015;49(2)sv
dc.subjectåtergång i arbetesv
dc.subjectsjukfrånvarosv
dc.subjectmultimodal interventionsv
dc.subjectmuskuloskeleterala besvärsv
dc.subjectpsykiska besvärsv
dc.subjectarbetsplatsinterventionsv
dc.subjectsystematisk översiktsv
dc.subjectmeta-analyssv
dc.subjectrandomiserade kontrollerade studiersv
dc.subjectfysisk terapisv
dc.subjectpsykoterapisv
dc.subjectmedicinsk terapisv
dc.titleInterventioner för återgång i arbete vid sjukskrivning - En systematisk kunskapsöversikt av metaanlyser med inriktning på muskuloskeleterala och psykiska besvärsv
dc.typeTextsv
dc.type.sveparticle, peer reviewed scientificsv
dc.gup.price100 kr
dc.contributor.organizationPsykologiska institutionen, Stockholms universitetsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record