Show simple item record

dc.contributor.authorRichards, Linda
dc.date.accessioned2015-06-22T10:08:09Z
dc.date.available2015-06-22T10:08:09Z
dc.date.issued2015-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/39427
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien är att undersöka vilka konsekvenser, behov och farhågor grundskolepedagoger förutser av att få in barn med autismspektrumtillstånd i klassen. Studien avser belysa huruvida pedagogerna känner sig förberedda och rustade att ta emot elever med autismspektrumtillstånd. Forskningsfrågorna för denna studie lyder: • Hur förmodar pedagoger att en elev med autismspektrumtillstånd skulle påverka deras klass och undervisning? • I vilken utsträckning anser pedagoger att de är förberedda att ta emot och bemöta elever med autismspektrumtillstånd? Teori: Problemet kan ses utifrån olika specialpedagogiska perspektiv: med utgång i ett traditionellt perspektiv kan man sätta en medicinsk och psykologisk diagnos på ett barn med autismspektrumtillstånd samt betrakta barnet som problembärare. Genom kritik av det traditionella perspektivet kan man inta ett alternativt perspektiv och betrakta skolan som problemskapare då barnet förväntas anpassas och falla inom ramarna som sätts upp. I och med att utbildnings¬- systemet förväntas ge alla en likvärdig utbildning, samtidigt som anpassningar måste göras efter mångfalden behov och förutsättningar som finns, kan problemet även ses utifrån dilemmaperspektivet. Metod: Deltagarna fick se en film om ett barn med autismspektrumtillstånd och sedan ta ställning till det som presenterades genom att svara på frågor i enkätform. Vinjettmetoden belyser problemet utan att deltagarna nödvändigtvis har varit i situationen som beskrivs. Slutsatser dras genom att identifiera sociala mönster samtidigt som vikten av kontextuella innebörder markeras. Utifrån vinjetten skapas en förståelse för deltagarnas bedömningar och värderingar kring en specifik situation. Resultat: Flera respondenter angav att deras grundutbildning inte innehöll information eller undervisning kring autismspektrumtillstånd, och av de som angett motsatsen visade svaren ofta en kort eller generell hållning till special¬- pedagogik eller svårigheter som kan tänkas uppkomma i grundskolans mångfald. Merparten av respondenterna upplever att deras utbildning inte förberett dem för att ta emot elever med autismspektrumtillstånd i klassen. Resul¬¬ta¬ten överlag uppvisar ett behov av mer planeringstid och specialpedagogisk handledning i någon form för att säkerställa förmågan att anpassa undervisningen och tillgodose alla behov, samt att integrera barnet socialt i klassen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesHT14 IPS16 SPP600sv
dc.subjectautismspektrumtillståndsv
dc.subjectgrundskolepedagogersv
dc.subjectskollagensv
dc.subjectutvecklingsstörningsv
dc.titleAtt ta emot elever med autismspektrumtillstånd. En enkätstudie om grundskolepedagogers uppfattningar om autismspektrumtillstånd utifrån en vinjettsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record