Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Eva
dc.date.accessioned2015-06-02T09:56:58Z
dc.date.available2015-06-02T09:56:58Z
dc.date.issued2015-06-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/39219
dc.description.abstractSyfte: Studiens syfte är att undersöka hur surfplattan används som redskap i undervisningen inom gymnasiesärskolans individuella program. Centrala frågeställningar är: • I vilka sammanhang används surfplattor? • Vad leder användandet till? • Används surfplattan som ett redskap för att nå målen i den övergripande läroplanen samt målen inom ämnesområdet Språk och kommunikation? I så fall hur? • Vilka möjligheter och hinder beskrivs? Teori: Studien behandlar frågeställningar gällande lärande i en pedagogisk skolpraktik där jag undersöker hur elever och pedagoger samspelar med det externa redskapet surfplatta. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet vars grundläggande teori stödjer uppfattningen av att lärande och utveckling sker i samspel mellan individer och miljö genom de olika intellektuella och fysiska redskap vi besitter i den kontext vi befinner oss i. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs teorier om tänkande och språk och har utvecklats vidare av olika forskare, däribland Säljö som lyfter fram samspelet mellan individer och dess olika redskap, artefakter som används för lärande, tänkande och handlande. I denna studie läggs fokus på pedagogers och elevers användande av surfplattan som digitalt redskap, under hela skoldagen. Metod: Studien är utförd med kvalitativ inriktning som metod med inspiration av den etnografiska ansatsen i komprimerad form. Empirin har samlats in genom deltagande observationer, samtal, fältanteckningar och intervju där fokus ligger på den interaktion som finns mellan individer och mellan individer och artefakter inom klassens sociala praktik. Resultat: Studien visar hur surfplattan används med förtrogenhet av elever och pedagoger under många olika aktiviteter under hela skoldagen. Genom användningen av redskapet pekar resultatet på en utveckling av elevernas självständighet samt kommunikativa förmåga. Den visar även på delaktighet i undervisningen för eleverna samt ett samspel mellan pedagoger och elever samt mellan eleverna i klassen. Surfplattan öppnar upp nya och olika möjligheter till undervisning för att nå läroplanernas mål där eleverna i större utsträckning kan visa vad de vill och kan. Samspelet med redskapet förändrar sättet som eleverna tar till sig kunskap men även hur pedagogerna ser på elevernas förmåga till inlärning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesHT14 IPS17 LLU600sv
dc.subjectsurfplattasv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectsamspelsv
dc.subjectlärandesv
dc.titleSurfplattan i gymnasiesärskolan. En studie om användning av surfplattor i gymnasiesärskolans individuella programsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record