Show simple item record

dc.contributor.authorRodriguez, Maria
dc.contributor.authorJonasson, Paula
dc.date.accessioned2015-05-05T10:52:03Z
dc.date.available2015-05-05T10:52:03Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38829
dc.description.abstractBakgrund: Det är en brist på specialistsjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård. Det är därför viktigt för arbetsgivaren att få kännedom om vad som motiverar specialistsjuksköterskan att stanna inom psykiatrisk slutenvård och vad som får henne eller honom att söka sig från slutenvården. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka specialistsjuksköterskors inom psykiatrisk vård och vårdenhetschefers uppfattningar om möjliga orsaker till varför specialistsjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård slutar. Metod: Studien är genomförd med kvalitativ metod och fokusgruppsmetoden valdes. En grupp bestod av fyra sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Den andra gruppen bestod av två vårdenhetschefer. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Herzbergs tvåfaktorteori användes som teoretisk referensram genom hela arbetet. Resultat: Resultaten i studien visar att arbetsmiljö och professionell utveckling är möjliga orsaker till varför specialistsjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård slutar. Slutsats: Viktiga förbättringsområden som har påvisats för att rekrytera och behålla specialistsjuksköterskor inom slutenvården är att utforma specialuppdrag och en tydlig roll för specialistsjuksköterskan. Tid måste ges till specialistsjuksköterskan för att hinna utföra dessa uppdrag och uppdragen ska kopplas till lönetillägg. Viktigt är också att erbjuda utbildning och kompetensutveckling. ABSTRACT Background: There is a shortage of specialized nurses in inpatient psychiatric care. It is therefore important that employers become aware of what motivates a specialized nurse to want to continue working in inpatient psychiatric care and what drives him/her away from it. Purpose: The aim of this study is to investigate specialist psychiatric nurses and department heads estimations of the possible causes as to why specialized nurses who work in inpatient psychiatric care decide to resign. Method: The study was conducted using qualitative method and a focal group method was chosen. One group consisted of four nurses with a specialized background in psychiatric care. The second group consisted of two department heads. The interviews were recorded, transcribed and analyzed according to a qualitative content analysis. The Herzberg’s two-factor theory was used as a theory throughout the study. Results: The results of the study show that working environment and professional job development are possible causes as to why specialized nurses who work with inpatient care decide to resign. Conclusion: Important improvement factors that have shown to recruit and retain specialized nurses in inpatient care are to create special assignments and clear roles for them. Time must be given to the specialized nurse in order for him/her to carry out their tasks. These assignments should also be in connection with their allowances. It is also important to provide continual training and skill development.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSpecialistsjuksköterskasv
dc.subjectpsykiatrisk slutenvårdsv
dc.subjectfokusgruppsmetodsv
dc.subjectkvalitativ innehållsanalyssv
dc.subjectHerzbergs tvåfaktorteorisv
dc.subjectspecialist psychiatric nursesv
dc.subjectinpatient psychiatric caresv
dc.subjectfocus group methodsv
dc.subjectqualitative content analysissv
dc.subjectHerzberg´s two factor theorysv
dc.titleFlykten från slutenvården Orsaker till varför specialistsjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård slutarsv
dc.title.alternativeThe escape from inpatient units. Reasons why specialist nurses in mental health inpatient setting resignsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record