Show simple item record

dc.contributor.authorForsberg, Lottaswe
dc.contributor.authorHaglund, Nina Miltonswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:18:45Z
dc.date.available2007-05-08T13:18:45Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3880
dc.description.abstractBakgrund Denna studie handlar om hur pedagoger inom förskolan beskriver att de arbetar med barns inflytande, delaktighet och demokrati och vad som kan påverka eller begränsa detta arbete. Studien bygger på en enkät undersökning, där vi lämnade ut 60 frågeformulär till sex olika förskolor i två kommuner. Läroplanens utformning är påverkad av FN:s barnkonvention och båda uttrycker tydligt att barn skall ha rätt att påverka sin vardag. Tidigare forskning har visat på en komplexitet kring barns inflytande och delaktighet i förskolan, detta gör att det ur ett demokratiperspektiv blir intressant att studera de yngre barnens reella inflytande i förskolan. Vår förhoppning med detta arbete är att både vi som författare till uppsatsen, samt andra pedagoger inom förskolan som tar del av detta arbete, skall få nytta av den och på så sätt reflektera över sin egen barnsyn och förhållningssätt då det gäller barns inflytande och delaktighet. Syfte Vårt syfte med arbetet är att ta reda på hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med barns delaktighet, inflytande och demokrati och vad som möjliggör eller begränsar det arbetet. Metod Uppsatsen tar sin huvudsakliga teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och är en kvalitativ undersökning, som bygger på data bestående av en enkätundersökning. Respondenterna är alla verksamma inom förskolan som förskollärare, barnskötare eller outbildad barnskötare. Frågorna i formuläret är av öppen karaktär, med plats för respondenterna att utveckla sina svar. Analyserna av materialet har skett successivt vartefter vi har fått in formulären från respondenterna. Resultat Studiens resultat visar att de flesta av pedagogerna har en gemensam syn på vad begreppen demokrati, inflytande och delaktighet betyder och innebär. Ett gemensamt ord som respondenterna använder sig av är medbestämmande. Resultatet visar på en vilja att låta barnen bli mer delaktiga och få mer inflytande i verksamheten. Det finns dock faktorer som hindrar detta och som pedagogerna ser som svåra att frångå. Barnens inflytande begränsas av yttre och strukturella faktorer samt av pedagogernas egna förhållningssätt.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectDelaktighetswe
dc.subjectinflytande och demokratiswe
dc.titleBarns delaktighet och inflytande i förskolan. En studie om hur pedagoger beskriver sitt demokratiarbete.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record