Show simple item record

dc.contributor.authorSlätmo, Elin
dc.date.accessioned2015-03-12T08:39:19Z
dc.date.available2015-03-12T08:39:19Z
dc.date.issued2015-03-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38473
dc.description.abstractDenna rapport är resultatet av ett uppdrag från Kollektivtrafiksekretariatet i Västra Götalandsregionen till undertecknad. Rapporten är en del av projektet ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland”, inom vilket företrädare från Västra Götalandsregionen och Region Halland, kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Stenungssund, Kungsbacka, Varberg och Hylte samt forskare från avdelningen för Kulturgeografi på Göteborgs universitet deltar. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket. Arbetet är också en del inom Mistra Urban Futures kunskapsprocess om ”Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande”. Som ett första steg i projektet ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland” beslutades att en sammanställning av den kunskap som föreligger skulle genomföras. Den internationella forskningen relaterad till stationssamhällen innefattar en mängd olika studieområden, med sina inneboende logiker och forskningsfronter. Det är bland annat forskning om kollektivtrafik, om resebeteenden och resmönster, om regional utveckling och näringslivsutveckling, om människors vardagsliv, livsmiljöer och livskvalitet, om samhällsplanering, trafikplanering och fysisk planering och om Transit Oriented Development (TOD). Även om kunskapssammanställningen utgått från breda frågeställningar har det inte varit möjligt att innefatta alla relaterade forskningsfälts utgångspunkter, resultat och komplexitet. Utöver den begränsade tidsomfattningen för arbetet med rapporten (november 2014-janurari 2015), har avgränsningarna präglats av både det gemensamt formulerade fokuset för projektet och av mina intresseområden och kompetens. Det har inneburit en normkritisk ansats gentemot stationssamhällen som generell lösning för att bygga hållbara samhällen samt att arbetet inriktats mot landsbygdsperspektiv i svenska och nordiska sammanhang. Litteraturgenomgången har visat att denna inriktning inte är framträdande i forskning om stationssamhällen och det kan därför ses som rapportens primära kunskapsbidrag. Texten i rapporten är anpassad för att vara tillgänglig för läsare utanför forskningen. Denna anpassning och rapportens inriktning ger goda förutsättningar för ökad samsyn mellan regionala och lokala aktörer gällande stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland. Arbetet har också gett en bild av nuvarande kunskapsbehov, vilket är ett betydelsefullt bidrag till den fortsatta forskningen på området. Flera forskare verksamma på avdelningen för Kulturgeografi vid Institutionen för Ekonomi och Samhälle, Göteborgs universitet, har gett inspel till rapporten. Däribland Erik Elldér, Ana Gil Solá, Jerry Olsson och Anders Larsson. Vidare har rapporten kommenterats av Marie Stenseke och Mattias Sandberg. Stort tack!sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesWorking Papers in Human Geographysv
dc.relation.ispartofseries2015/3sv
dc.subjectKollektivtrafiksekretariatetsv
dc.subjectVästrasv
dc.subjectGötalandsregionensv
dc.subjectStationerssv
dc.subjectrollsv
dc.subjectutvecklingsv
dc.subjectmindresv
dc.subjectortersv
dc.subjectRegionsv
dc.subjectHallandsv
dc.subjectTrollhättansv
dc.subjectLillasv
dc.subjectEdetsv
dc.subjectStenungssundsv
dc.subjectKungsbackasv
dc.subjectVarbergsv
dc.subjectHyltesv
dc.titleStationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland -Kunskapssammanställning och forskningsbehovsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record