Show simple item record

dc.contributor.authorAxelsson, Maria
dc.contributor.authorNäsfeldt, Maria
dc.date.accessioned2014-08-05T08:46:34Z
dc.date.available2014-08-05T08:46:34Z
dc.date.issued2014-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36536
dc.descriptionBackground: Getting older means a series of changes in life, some of which lead to increased risk of poor health outcomes. Older people who immigrate to a new country also need to adapt to new cultures and norms, and having to learn a new language in order to communicate with their environment. Being older and immigrant thus leads to a double vulnerability. Aim: The aim of this literature review was to examine how older immigrants’ health is affected by not being able to communicate in a country’s official language. Method: The work was carried out as a general literature review, based on 13 scientific articles. Search for articles was conducted in the databases PubMed, Scopus, and CINAHL. The result of the articles was analyzed according to different themes in order to answer the aim of the study. Result: Language can be verified as a major contributing factor in the health of older immigrants. Existing research on language has mainly been found associated with depression, social support, acculturation / adaptation to a new society, experiences of living as an immigrant, and health outcomes depending on the skill level of a country's official language. In the qualitative studies were links found between language barriers and isolation and loneliness, depending on and support of relatives and difficulties to participation in society. In the quantitative studies, the influence of language was identified in four of the five areas of health determinants. Older immigrants with poor language skills were shown to have more health problems than individuals with language skills. Discussion/conclusion: Because of the interdisciplinary nature of the subject, the authors found many relevant links to language and language barriers, which individually or cumulatively affect the lives of older immigrant. The authors discuss the older immigrants’ isolation, the dependence of relatives, society's role and the fact that older immigrants are suffering of ill health. The area is relatively unexplored and the authors believe that more research is necessary to increase further knowledge and understanding to be able to work with health promotion.sv
dc.description.abstractBakgrund: Att bli äldre innebär en rad förändringar i livet, varav en del leder till ökad risk för ohälsa hos individen. Äldre personer som dessutom invandrar till ett nytt land behöver även anpassa sig till nya kulturer och normer och vidare lära sig ett nytt språk för att kunna kommunicera med sin omgivning. Att vara äldre och immigrant leder således till en dubbel sårbarhet. Syfte: Syftet var att undersöka hur hälsan påverkades hos äldre immigranter av att inte kunna kommunicera på ett lands officiella språk. Metod: Examensarbetet genomfördes som en allmän litteraturöversikt och baserades på 13 vetenskapliga artiklar. Sökning efter artiklar genomfördes i databaserna PubMed, Scopus och CINAHL. Efter urval analyserades artiklarna och sammanställdes utifrån olika teman för att besvara syftet. Resultat: Språk kan verifieras som en betydande faktor för hälsa hos äldre immigranter. Befintlig forskning om språk har främst funnit samband med depression, socialt stöd, ackulturation/anpassning till ett nytt samhälle, upplevelser av att leva som immigrant samt hälsoutfall beroende på kunskapsnivå i ett lands officiella språk. I de kvalitativa studierna fanns kopplingar mellan språkbarriärer och isolation och ensamhet, beroende och stöd av anhöriga samt svårigheter till delaktighet i samhället. I de kvantitativa studierna kunde språkpåverkan identifieras i fyra av fem områden i hälsans bestämningsfaktorer. Äldre immigranter med bristande språkkunskap visades ha mer ohälsa än individer med språkkunskap. Diskussion/slutsats: Då ämnet är tvärvetenskapligt fann författarna många relevanta kopplingar till språk och språkbarriärer, som enskilt eller sammantaget påverkar livet som äldre immigrant. Författarna diskuterar äldre immigranter isolation, beroendet av anhöriga, samhällets roll och det faktum att äldre immigranter lider av ohälsa. Området är relativt outforskat och författarna anser att mer forskning behövs för att öka kunskapen och förståelsen ytterligare, för att på så vis kunna arbeta med hälsofrämjande insatser.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectspråkbarriärer; äldre immigranter; hälsoutfall; hälsoskillnader; social integrationsv
dc.subjectlanguage barriers; elderly immigrants; health impact; health disparities; social integrationsv
dc.titleAtt vara främling i sitt eget land - en litteraturöversikt om språkets betydelse för hälsan hos äldre immigrantersv
dc.title.alternativeBeing a stranger in your own country - a literature review of the importance of language on the health of older immigrantssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record