Show simple item record

dc.contributor.authorEdman Hellberg, Ida
dc.contributor.authorHansson, Frida
dc.date.accessioned2014-06-30T07:47:38Z
dc.date.available2014-06-30T07:47:38Z
dc.date.issued2014-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36290
dc.descriptionSahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: The effect of naturally existent beta-glucan in adults with hypercholesterolemia. - a systematic review with focus on the Swedish food market. Author: Ida Edman Hellberg, Frida Hansson Supervisor: Mette Axelsen Examiner: Anna Winkvist Programme: Dietician study programme, 180/240 ECTS Type of paper: Examination paper, 15 hp Date: May 01, 2014 Background EFSA states in 2010 that there are good evidence that three grams of beta-glucan/day from oat as a part of a balanced diet, has a positive effect on total cholesterol and LDL. Objective Evaluate if there is evidence for primary treatment of lifestyle related hypercholesterolemia with products naturally containing beta-glucan. Search strategy In February 2014 the databases PubMed and Scopus were used for article research. The search terms used were; cholesterol level, beta-glucan, hypercholesterolemia, oat and barley. Selection criteria Articles, written in Swedish and English, on RCT-studies conducted on otherwise healthy adults with hypercholesterolemia (serum cholesterol >5,0 mmol/L) were included. The intervention product must naturally contain beta-glucan, and an equally product should be retailed in Swedish grocery stores. The control group needed to be supplied with a placebo product and the participants could not be on any lipid-lowering medication. The outcomes were total cholesterol, LDL and HDL. Data collection and analysis Four articles met the study criteria and were included in the review. Their study quality was evaluated according to ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” by SBU. The articles had study quality “medium high” and “high”. The strength of recommendations was evaluated by using the template ”Sammanfattande evidensformulär” by the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. The articles were given “moderate +++” quality of evidence on all three outcomes. Main results 467 participants divided on four studies from Sweden, China, USA and Australia. Besides the intervention product participants in three studies were also given the local nutritional counselling for hypercholesterolemia. Three studies had a parallel design whereof one was an Intention to treat. The fourth study was of a crossover design, with a wash-out period just as long as the intervention period. Three articles out of four showed a significant difference in reduction of total cholesterol by 3-6 % and 5-8 % in LDL. Only one study showed a significant difference in HDL– were the intervention group had a smaller reduction than the control group. Conclusions Treatment with crushed oatmeal, oatmeal, an oat based beverage or Cheerios (oat) containing a dose of 2,3-3,8g beta-glucan/day gives a reduction in total cholesterol levels by 3-6 % and 5-8 % in LDL levels. (Moderate quality of evidence) The effect of the beta-glucan varies depending on its molecular weight and its solubility, and more research is needed prior to making a statement on the effect in cholesterol levels of any other oat containing products.sv
dc.description.abstractSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Effekt av naturligt förekommande beta-glukan hos vuxna med hyperkolesterolemi – en systematisk översiktsartikel med fokus på livsmedel i Svensk handel. Författare: Ida Edman Hellberg, Frida Hansson Handledare: Mette Axelsen Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete, 15 hp Datum: 2014-04-01 Bakgrund EFSA skriver 2010 att det finns goda bevis för att ett intag på minst tre gram beta-glukan/dag från havre, som del av en hälsosam kost, har en positiv effekt på totalkolesterol och LDL. Syfte Undersöka om det finns underlag för primärbehandling av livsstilsbetingad hyperkolesterolemi med livsmedel naturligt innehållande beta-glukan. Sökväg I februari 2014 söktes artiklar systematiskt i databaserna Scopus och PubMed. Cholesterol level, beta-glucan, hypercholesterolemia, oat och barley var de sökord som användes. Urvalskriterier Artiklar skrivna på svenska och engelska som var RCT: er gjorda på i övrigt friska vuxna människor med hyperkolesterolemi (totalkolesterol > 5,0 mmol/L) inkluderades. Studierna skulle använda sig av naturligt förekommande beta-glukan i livsmedel, det skulle finnas ett livsmedel motsvarande interventionsprodukten i svenska livsmedelsaffärer, kontrollgruppen skulle få en placeboprodukt och studiedeltagarna fick inte ha lipidsänkande läkemedelsbehandling. Utfallsmåtten var totalkolesterol, LDL och HDL. Datainsamling och analys Fyra artiklar mötte kriterierna och inkluderades. Deras kvalitet granskades med hjälp av SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”. Artiklarna bedömdes ha studiekvalitet ”medelhög-hög” eller ”hög”. Överförbarheten mellan studierna granskades med hjälp av mallen ”Sammanfattande evidensformulär” från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Artiklarna fick evidensstyrka ”måttlig +++” på samtliga effektmått. Resultat 467 deltagare uppdelade på fyra studier från Sverige, Kina, USA och Australien. Utöver interventionen gavs i tre studier lokala kostråd som vid behandling av hyperkolesterolemi. Tre studier hade en parallell design varav en var Intention to treat. Den fjärde var en crossover, med en wash-out lika lång som interventionstiden. Tre av fyra artiklar visade signifikant skillnad i sänkning på totalkolesterol med 3-6 % och 5-8 % sänkning i LDL. Endast en studie visade signifikant skillnad i HDL, där interventionsgruppens sänkning var lägre. Slutsats Vid behandling med krossade havregryn, havregryn, havredryck, och Cheerios (havre) ger 2,3-3,8g naturligt beta-glukan/dag reducerande effekt på totalkolesterol med 3-6 % och 5-8 % på LDL vid hyperkolesterolemi. (Evidensstyrka måttlig) Effekten av beta-glukan varierar beroende på molekylmassa och löslighet och mer forskning behövs för att kunna uttala sig om andra livsmedel än dem som ingår i denna översiktsartikel.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesDIE/V14sv
dc.relation.ispartofseriesC-uppsatssv
dc.subjectbeta-glukansv
dc.subjecthyperkolesterolemisv
dc.subjectvuxnasv
dc.titleEffekt av naturligt förekommande beta-glukan hos vuxna med hyperkolesterolemi – en systematisk översiktsartikel med fokus på livsmedel i Svensk handel.sv
dc.title.alternativeThe effect of naturally existent beta-glucan in adults with hypercholesterolemia. - a systematic review with focus on the Swedish food market.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record