Show simple item record

dc.contributor.authorHillberg, Åsa
dc.date.accessioned2014-05-15T06:50:18Z
dc.date.available2014-05-15T06:50:18Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35783
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien har varit att belysa pedagogers varierande uppfattningar av specialpedagogiska insatser i förskolan. Frågeställningar: • Vilka behov av specialpedagogiska insatser identifieras av pedagoger? • Vilket innehåll beskriver pedagoger att specialpedagogiska insatser har i förskolan? • Hur beskriver pedagoger betydelsen av specialpedagogiska insatser? Teori: Studiens teoretiska ram har inspirerats av fenomenografin vilket ses som andra ordningens perspektiv, och handlar om hur någon upplever något. Fenomenografi som ansats har utgångspunkten att beskriva variationer i olika sätt att uppfatta ett fenomen. Det empiriska materialet i studien grundar sig på pedagogers uppfattningar av specialpedagogiska insatser i förskolan. Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ ansats, där fokusgruppintervjuer tillsammans med intervjuguide, innehållande fem olika typer av frågor. Även ett stimulusmaterial använts som verktyg för datainsamling. Urvalsgruppen är två fokusgrupper med en intervju i respektive grupp. Intervjuerna har transkriberats och analyserats med avsikt att finna kategorier och i dem variationer av pedagogers uppfattningar av specialpedagogiska insatser i förskolan. Resultat: Ett resultat visar att pedagogerna uppfattade en förändrad syn på gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter och villkor att lära och utvecklas i förskolan. Specialpedagogiska insatser ses som ett behov i förskolan, då pedagogernas uppfattning är att, barn i behov av särskilt stöd ökar i takt med antal barn i grupperna. Specialpedagogen ses som en nyckelperson till pedagogernas kompetensutveckling av specialpedagogiska insatser, och behöver få ett starkare fäste. En skillnad i innehållet av specialpedagogiska insatser var att två olika kulturer visade sig. En kultur kännetecknas av en mer strukturell verksamhet med fokus på förebyggande arbetsinsatser, där handledning av specialpedagog ses som en viktig insats. Den andra gruppen kännetecknas av mindre strukturell verksamhet, där specialpedagogiska insatser sker vid behov. Hur specialpedagogen väljer att lägga betoningen på relationen är avgörande för hur samspelet mellan pedagogerna och specialpedagogen blir, vilket också påverkar såväl innehåll som resultat var en uppfattning. Specialpedagogen behöver vara medveten om betydelsen att etablera en förtroendefull relation för att arbetet med specialpedagogiska insatser ska bli så bra som möjligtsv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesVT14-IPS-04 SPP600sv
dc.subjectspecialpedagogiksv
dc.subjectspecialpedagogiska insatsersv
dc.subjectbarn i behov av särskilt stödsv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectfokusgruppersv
dc.titlePedagogers uppfattningar av specialpedagogiska insatser i förskolansv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record