Show simple item record

dc.contributor.authorLyon, Moa
dc.contributor.authorWennergren, Sara
dc.date.accessioned2013-11-12T09:50:09Z
dc.date.available2013-11-12T09:50:09Z
dc.date.issued2013-11-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34384
dc.description.abstractStudien syftar till att kartlägga ledarnas påverkan på medarbetarnas upplevelse av motivation och arbetstillfredsställelse i en lokal organisatorisk integrationsprocess. Eftersom fallorganisationen, Air France KLM, befinner sig i Sverige, men samtidigt påverkas av sina två huvudkontor i Frankrike respektive i Holland, utsätts organisation-en för institutionell dualitet, vilken påverkar den lokala kontexten. Forskningsfrågan fokuserade på hur lokala integrationsprocesser och hur dess ledarskapsstrukturer påver-kar medarbetarnas motivation. Det vill säga: Hur kan de lokala ledarna påverka medar-betarens upplevelse av motivation i en lokal kontext i ett multinationellt företag? Utifrån denna problematik kan det vara av intresse att försöka koppla ihop den traditionella forskningen om motivation med det nya samhällets globala förutsättningar. Innan genomförd studie gjordes en bedömning att det är av vikt att ledarna kan identifi-era medarbetarnas motivationsfaktorer. Samtidigt är det förtjänstfullt om ledarna balan-serar den institutionella dualiteten mot den lokala kontexten för skapandet av en fram-gångsrik organisation. Studien utgjordes av en abduktiv kvalitativ ansats, och ett hermeneutiskt per-spektiv användes till analysen. Tio respondenter, med jämn fördelning mellan de två bolagstillhörigheterna, deltog i undersökningen med semistrukturerade intervjuer. Tidigare forskning visar att ett dilemma uppstår, vid sammanslagningar av före-tag, som består i hur mycket ett lokalt kontor själva kan ta beslut om, samtidigt som det utsätts för önskemål från ett huvudkontor, det så kallade IRdilemmat. Forskning om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse visar att det finns olika sorters motivation. Inre motivation består av individens känsla av frihet att kunna använda sin egen bedöm-ning, känsla att prestera något, möjlighet att göra saker olika från en tid till en annan, samt möjligheten att lära sig saker och utvecklas. Yttre motivation innebär förväntade belöningar i form av ekonomisk belöning, beröm eller möjlighet till avancemang. Dess-utom påvisar forskningen att medarbetare har ett behov av känslan av rättvisa och att de vid upplevd orättvisa själva vidtar åtgärder för att utjämna orättvisan. Tidigare forsk-ning som kombinerar IRdilemmat med medarbetarmotivation är däremot inte lika van-ligt förekommande. Studiens resultat visar att de flesta respondenterna motiveras av inre faktorer även om det påpekades att monetära belöningar var viktigt. Det upplevdes en frustration över den bristfälliga kommunikationen och de motstridiga direktiven. Resultatet visar på utmaningar i att förena bolaget då merparten av respondenterna uttrycker en identitet med sitt ursprungsbolag. För att ledarna ska kunna påverka medarbetarens motivations-faktorer i en lokal kontext i ett multinationellt företag behöver de inneha ledarskaps-kompetenser i kunskapsöverföring, kunskapshantering och kulturell medvetenhet. Detta för att upprätthålla ett lyckat globalt ledarskap i både lokal och global kontext. Det är därför av vikt att ledarna på Air France KLM visar bikulturalism, kulturell intelligens, globalt tankesätt, samt är medvetna om ovanstående ledarskapskompetenser för att upp-rätthålla motivation och en fungerande kommunikation inom hela organisationen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMotivationsv
dc.subjectInstitutional Dualitysv
dc.subjectLeadershipsv
dc.subjectCulturesv
dc.subjectCommunicationsv
dc.titleLedarskap och motivationsfaktorer - En kvalitativ studie om vad som motiverar medarbetarna i ett multinationellt företagsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record