Show simple item record

dc.contributor.authorEnström, Sofia
dc.contributor.authorSjöstrand, Lina
dc.date.accessioned2013-10-29T09:42:03Z
dc.date.available2013-10-29T09:42:03Z
dc.date.issued2013-10-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34281
dc.descriptionIntroduction: The current research shows that cannabis use is increasing, while alcohol use is decreasing in many countries. The reason for the increase is considered to be the increased availability and that adolescents attitudes towards cannabis has become more liberal. Aim: This qualitative study aimed to examine adolescents attitudes and knowledge about cannabis. Methods: Data has been collected from focus group interviews with adolescents aged 15-18 years, in a west Swedish municipality. Participants were recruited through visits to secondary and upper secondary schools. The interviews were taped, intercepted, transcribed and anonymised. In order to analyze the material, the authors used a manifest content analysis. Results: From the focus group interviews three main categories were revealed. Circumstances and experiences towards use of cannabis, adolescents attitudes towards cannabis use and the surrounding society´s significance for adolescents attitudes towards cannabis. The adolescents believed that the approach towards cannabis is influenced by many different factors. Family and conditions during childhood had a great importance in the early teenage years, but the impact diminishes with age and is replaced by factors of youth culture as norms, social inherence, friends and peer pressure. Other factors that may impact adolescents approach are media, adults' behaviour and school programs towards drug prevention. Discussion: The family and the childhood were described as significant factors when making decisions about testing or not testing cannabis. All factors interact and may lead to an ambivalent attitude towards cannabis. Both participants of the study and research suggest that adolescents’ attitudes towards cannabis in general has changed and become more liberal. Conclusion: The participants’ experiences indicate that cannabis is common among adolescents and a relatively easily accessible drug. The increased availability of cannabis can be seen as a clear sign that the preventive public health interventions should be intensified.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Den nuvarande forskningen visar att cannabisbruket ökar, medan alkoholbruket minskar i många länder. Anledningen till ökningen anses vara den ökade tillgängligheten och att ungdomars förhållningssätt till cannabis blivit mer liberal. Syfte: Den här kvalitativa studien syftade till att studera ungdomars attityder och kunskap kring cannabis. Metod: Insamlad data har inhämtats ur fokusgruppsintervjuer med ungdomar mellan 15-18 år, i en västsvensk kommun. Deltagarna rekryterades genom besök i högstadie- och gymnasieskolor. Intervjuerna bandades, avlyssnades, transkriberades och anonymiserades. För att analysera materialet har författarna använt sig av en manifest innehållsanalys. Resultat: Ur fokusgruppsintervjuerna framkom tre centrala kategorier. Omständigheter och erfarenheter kring användning av cannabis, ungdomarnas förhållningssätt till cannabisbruk och omgivningens betydelse för ungdomars förhållningssätt till cannabis. Ungdomarna ansåg att förhållningssättet till cannabis påverkas av många olika faktorer. Familjen och uppväxtförhållande har en stor betydelse i de yngre tonåren men dess inverkan minskar med åren och ersätts allt mer av faktorer från ungdomskulturen som normer, social tillhörighet, vänner och grupptryck. Andra faktorer som anses påverka ungdomar är media, vuxnas beteendemönster och skolans ANDT-undervisning. Diskussion: Familjen och uppväxten beskrevs av ungdomarna som betydande faktorer i beslutsfattandet om att testa eller inte testa cannabis. Samtliga faktorer samverkar och kan leda till ett ambivalent förhållningssätt till cannabis. Både deltagande ungdomar och forskning antyder att ungdomars förhållningssätt till cannabis generellt förändrats och blivit mer liberal. Slutsats: Deltagarnas erfarenheter och upplevelser tyder på att cannabis är vanligt förekommande bland ungdomar och en relativt lättillgänglig drog. Den ökade tillgängligheten till cannabis kan ses som ett tydligt tecken på att det folkhälsoförebyggande arbetet bör intensifieras.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectattityder, cannabis, fokusgruppsintervjuer, kunskap, ungdomarsv
dc.subjectadolescents, attitudes, cannabis, focus group interviews, knowledgesv
dc.titleUngdomars förhållningssätt till cannabis - En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer i en västsvensk kommunsv
dc.title.alternativeAdolescents approach towards cannabis - A qualitative study using focus group interviews in a west Swedish municipalitysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record