Show simple item record

dc.contributor.authorMonie, Pontus
dc.contributor.authorEkström, Rickard
dc.date.accessioned2013-06-28T08:52:36Z
dc.date.available2013-06-28T08:52:36Z
dc.date.issued2013-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33245
dc.description.abstractBakgrund: Trots en ökad bostadsbrist i Sverige byggs det mindre bostäder. Officiell statistik visar att det behöver byggas 40 000 bostäder om året för att tillgodose behovet. Idag byggs det 20 000 bostäder. Den svenska småhusmarknaden har under de senaste åren upplevt ett kraftigt fall i försäljningen av småhus. Prognosen för 2012 är en produktion på 5000 småhus att jämföras med 2008 då 12 800 småhus producerades. Syfte och problemformulering: Uppsatsens syfte är att analysera branschens största aktörer samt att göra en bedömning om småhusmarknadens framtida utveckling. För att uppfylla syftet krävs en bedömning av bolagens finansiella ställning . Vidare krävs analys kring hur marknadsutvecklingen sett ut de senaste 10 åren och vad som påverkat den. Därutöver bedöms var i konjunkturcykeln den svenska småhusmarknaden befinner sig och hur den framtida utvecklingen kan tänkas se ut. Metod: För att uppfylla syftet och besvara studiens frågeställningar genomfördes intervjuer, beräkningar och analys av nyckeltal. Studien består av nio stycken intervjuer och kan ses som kvalitativ med kvantitativa inslag. Intervjuerna föregicks av utväljandet av tillämpbar teori som valdes efter en omfattande litteraturgranskning. Referensramen: Referensramen presenterar fastighetsbranschens konjunkturcyklar, dess egenskaper och samband. Vidare redogörs för teori om nyckeltalsanalys och dess definitioner. Nyckeltalsanalysen kompletteras med teori om ett konkursriskmått. Avsikten med referensramen är att överskådligt presentera tillämpbar teori som, tillsammans med det empiriska materialet, ska ge underlag till analysen och slutsatserna. Empiri: Empirikapitlet inleds med allmän statistik över marknadsläget som sedan följs av respondenternas och företagens syn på marknadsläget. Vidare presenteras marknadens nuvarande konjunktursfas följt av finansiella nyckeltal av bolagen. Dessutom redogörs för likheter och skillnader mellan bolagen. Analys och slutsats: Uppsatsens analys visar att marknaden fortfarande befinner sig i en nedgångsfas. Behovet av en mer aktiv bostadspolitik och/eller en lösning på finansieringsfrågan är två potentiella lösningar. Nyckeltalsanalysen indikerar att flera bolag är finansiellt ansträngda. Förslag till vidare forskning: Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. Ett förslag är göra en djupare företagsanalys av studiens bolag som även inkluderar analys av ägarförhållandena.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomisv
dc.relation.ispartofseries11/12:35sv
dc.titleSmåhusmarknaden - En kartläggning av den svenska småhusmarknaden och dess stora aktörersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record