Show simple item record

dc.contributor.authorGrahovar, Marina
dc.contributor.authorJarnevi, Fredrik
dc.date.accessioned2013-06-12T07:17:28Z
dc.date.available2013-06-12T07:17:28Z
dc.date.issued2013-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32977
dc.description.abstractBakgrund och problemdiskussion: Revisorer har en viktig roll som kvalitetsgranskare av ett företags ekonomiska rapporter och syftet är att ge en ökad trovärdighet för den finansiella informationen. De senaste åren har skandaler kring revisorer uppdagats vilka har ifrågasatt revisorers roll. Trots detta har studier visat att revisorer har ett stort förtroende att leva upp till och de ställs inför svåra val och frågeställningar som skapar osäkerhet. Tidigare forskning finns angående olika sätt att minska osäkerheter för revisorer. Där beskrivs exempelvis vikten av att ha ett väl fungerande team samt arbetssätt som kan minska osäkerheter. Den påskrivande revisorn har ett stort ansvar och felaktiga beslut kan leda till ödesdigra konsekvenser. Frågan är hur påskrivande revisorer klarar av att arbeta utifrån dessa förutsättningar och hur denne vänder den osäkra kontext revisorn verkar inom till att utföra ett arbete som kan fastställas med en hög grad av säkerhet. Frågeställning: Hur hanterar påskrivande revisorer osäkerheter i revisionsprocessen? Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa och skapa en förståelse för hur påskrivande revisorer hanterar osäkra situationer som de upplever i revisionsprocessen. Avgränsningar: Uppsatsen ämnar ge en övergripande bild över revisionsprocessen gällande osäkerheter och fokuserar på hur påskrivande revisorer hanterar dessa. Revisorerna har lång erfarenhet av yrket och arbetar inom de största revisionsbyråerna. Metod: Vi har genomfört en beskrivande kvalitativ studie med fem intervjuer med påskrivande revisorer. Intervjumaterialet har bearbetats och jämförts med tidigare studier vilket har mynnat ut i en analys för att kunna besvara vår frågeställning. Slutsats: Studien har visat att många av de osäkerhetsminimerande faktorerna grundar sig i den institutionella kontext revisorerna verkar inom. Genom att de tillhör stora organisationer får de tillgång till de stöd som behövs för att genomföra en revision med så lite osäkerheter som möjligt. Eftersom tidigare studier också fokuserat på de större revisionsbyråerna har resultatet varit tämligen lika. Respondenterna nämner även erfarenheten de har samt möjligheten till att avvakta en påskrift som en stor säkerhet och trygghet. Genom den medvetenhet som finns bland de påskrivande revisorerna samt hanteringen av osäkerheterna finns förhoppningar om att kunna behålla det starka förtroende som finns för revisorer idag. Förslag till vidare forskning: Vi ser en möjlighet att utveckla forskningen kring revisorer och osäkerhet genom att göra en liknande studie med revisorer som är verksamma inom mindre revisionsbyråer. En annan öppning vi ser för vidare forskning är kring Powers ifrågasättande av styrdokument i revisionsprocessen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries12-13-57Msv
dc.titleEn ren revisorsberättelse -En studie om hur påskrivande revisorer hanterar osäkerhetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record