Show simple item record

dc.contributor.authorBjöörn, Therese
dc.contributor.authorLjung, Stefan
dc.date.accessioned2013-06-05T12:50:05Z
dc.date.available2013-06-05T12:50:05Z
dc.date.issued2013-06-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32942
dc.description.abstractBakgrund och problem: Efter att IAS 40 togs i bruk år 2005 har ortsprismetoden varit den dominerande metoden för att värdera förvaltningsfastigheter. Detta ligger i linje med standarden som fastslår att det mest verklighetsförankrade värdet erhålls från aktuella priser på en aktiv marknad. När IFRS 13 införs 2013 leder detta till att standarden inte längre tar ställning till vilken metod som ska användas, utan inriktar istället sig på vilka inputs som används i modellen. Detta öppnar möjligheten för att andra metoder, i vissa situationer kan ge en mer korrekt värdering än ortsprismetoden och därmed ges företräde framför andra former av värderingsmodeller. Det är denna utveckling som denna uppsats avser undersöka. Syfte: Syftet är att undersöka vilka metoder som idag används av förvaltningsbolag och vilken inverkan den nya förordningen med IFRS 13 kommer att ha på dem. Avgränsningar: Studien begränsas till de sex största fastighetsbolagen i Göteborgsregionen. Uppsatsen kommer även att undersöka de externa värderingsbolag som företagen i urvalsgruppen använder sig av i sina externa värderingar. Metod: Uppsatsens genomförande kommer att utgöras av en kvalitativ undersökning med årsredovisningar och intervjuer som underlag. Detta beror på att populationen är liten för att kunna erhålla en fördjupad förståelse av framtagen information. Resultat och slutsatser: Införandet av IFRS 13 kommer att få en större påverkan på fastighetsbolagens värderingsmodeller än vad de antar i dagsläget. Detta är positivt då en större anpassbarhet kommer att minska skillnaden mellan det framtagna verkliga värdet och det faktiska värdet. Förändringarna beror på det ökade informationskravet som införandet av den nya standarden kräver. Förslag till fortsatt forskning: Då de undersökta företagen inte tror att införandet av den nya standarden kommer att påverka deras arbetssätt nämnvärt, är det av intresse att senare undersöka vilka konsekvenser införandet faktiskt får. Vi rekommenderar därför att en ny studie görs i samband med nästa års redovisningsperiod, då förändringarna har implementerats.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries12-13-52sv
dc.subjectFöreställningsram, IAS 40 Förvaltningsfastigheter, IFRS 13 Värdering tillsv
dc.titleVärdering av fastigheter till verkligt värde -Vad kommer införandet av IFRS 13 att innebära?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record