Show simple item record

dc.contributor.authorSchön, Annika
dc.contributor.authorOlausson Sjödin, Helena
dc.date.accessioned2013-06-03T07:41:55Z
dc.date.available2013-06-03T07:41:55Z
dc.date.issued2013-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32921
dc.description.abstractBakgrund: ”Compassion fatigue” (CF) är ett begrepp som syftar på fenomenet att människor, däribland sjuksköterskor, som arbetar med människor, kan drabbas av en slags professionell utbrändhet. Utbrändheten uppstår i mötet med den andra partens (patientens) lidande och trauma och yttrandet av tillståndet följer ett klassiskt stressmönster. Arbetsomständigheter, vissa personlighetsdrag såsom hög empatisk förmåga hos sjuksköterskan har identifierats som eventuella riskfaktorer till CF. Det finns behov av att vidare utreda vad CF är, vad det orsakas av och hur tillståndet kan lindras och motarbetas. Problemformulering: Vårdpersonal riske-rar att utveckla egen ohälsa, CF, i mötet med patienters trauma och lidande. Om denna pro-blematik hos sjuksköterskor inte hanteras ökar risken för att sjuksköterskor lämnar sitt arbete. Det är därför viktigt att identifiera orsaker och riskfaktorer för CF. Syfte: Identifiera riskfak-torer som bidrar till att sjuksköterskor utvecklar CF. Metod: Litteraturöversikt vars slutgiltiga artikelunderlag utgjordes av nio artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Febe Fribergs modell. Resultat: Artiklarna visade att riskfaktorer för CF hos sjuksköterskan bestod av tids-brist/arbetsbörda, avsaknad av stöd från ledning på arbetsplatsen, avsaknad av kunskap om/hantering av CF, sjuksköterskans egna känsloliv och problem samt den egna personlighet-en/karaktärsdrag. I olika vårdinriktningar påvisades förekomst av CF och ”att vårda” sågs som en egen riskfaktor till CF. Diskussion: ”Att vårda” som riskfaktor pekar på att sjuksköterskor generellt kan löpa risk för att drabbas av CF. Arbetsbörda och avsaknad av stöd från ledning vittnar om att CF mycket väl kan bero på organisatoriska problem, vilket visar på att förebyg-gande av ohälsa hos sjuksköterskor även måste uppbackas av verksamhetsledningar. Avsak-nad av kunskap om CF utgjorde en riskfaktor. Detta understryker vikten av att sjuksköterskor, kanske redan i utbildningsstadiet, behöver kvalificerad utbildning och information om att de kan drabbas av egen ohälsa på grund av sitt yrke, samt hur detta kan förebyggas.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleCompassion Fatigue - priset av att vårda. Sjuksköterskans egen ohälsa i möte med lidande och traumasv
dc.title.alternativeCompassion Fatigue - the cost of caring. Nurses illness caused by encountering suffering and traumasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record