Show simple item record

dc.contributor.authorPettersson, Josephine
dc.contributor.authorRymark Lehnér, Hanna
dc.date.accessioned2013-03-08T14:40:05Z
dc.date.available2013-03-08T14:40:05Z
dc.date.issued2013-03-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32536
dc.descriptionSahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of internal medicine and clinical nutrition Abstract Title: Can exclusive enteral nutrition replace steroid treatment in pediatric Morbus Crohn? Author: Hanna Rymark Lehnér and Josephine Pettersson Supervisor: Mette Axelsen Examiner: Anna Winkvist Programme: Dietician study programme, 180/240 ECTS Type of paper: Examination paper, 15 hp Date: May 23, 2012 Background: Morbus Crohn is a chronic inflammatory bowel disease which periodically causes great suffering for the patient. There is solid scientific evidence that treatment with steroids effectively induces and preserves remission. However, side effects are many and a great risk for stunted growth and skeletal development exists in children. A widespread view is that exclusive enteral nutrition is as effective as steroids in pediatric Crohn´s. This would mean a reduced risk for serious side effects. At the same time, the child’s nutritional intake is ensured and chances for a normal growth and body development improves. Objective: To determine if nutrition therapy in the form of exclusive enteral nutrition can lead to remission in the same extent as steroids in the treatment of pediatric Crohn´s disease. The issues were to determine if exclusive enteral nutrition is an equal choice of primary treatment compared to steroids, with regards to remission/reduction of disease-activity, growth and side effects. Search strategy: Systematic searches were conducted during February 2012 in the scientific databases Pubmed and Scopus. Keywords used were Crohn disease, enteral nutrition, remission, children and diet. Selection criteria: Original articles in Swedish and English which compared the effect of treatment between exclusive enteral nutrition and steroids for children between 0-18 years with active Crohn´s. Only randomised controlled human studies with steroids as a control were included. Studies which also covered Ulcerous colitis and/or parenteral nutrition were excluded. Data collection and analysis: There were four articles included and audited according to SBU´s template ”granskningsmall för randomiserad kontrollerad prövning”. The total strength of evidence were assessed according to ”sammanfattande evidensformulär”, which is based on GRADE. Main results: Total enteral nutrition is as effective as steroids for inducing remission in pediatric crohn´s (moderate evidence +++). Total enteral nutrition as primary treatment leads to a better growth compared to steroid treatment (limited evidence ++). Exclusive enteral nutrition also seems to cause less side effects compared to steroids (moderate evidence +++). Conclusions: Based on this review the scientific evidence suggests that exclusive enteral nutrition is a good alternative to steroids as a primary method of treatment in pediatric Crohn´s.sv
dc.description.abstractSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Kan total enteral nutrition ersätta steroidbehandling vid pediatrisk Morbus Crohn? Författare: Hanna Rymark Lehnér och Josephine Pettersson Handledare: Mette Axelsen Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Examensarbete, 15 hp Datum: 2012-05-23 Bakgrund: Morbus Crohn är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som periodvis innebär mycket lidande för patienten. Det finns gediget vetenskapligt underlag för att behandling med steroider effektivt inducerar och bevarar remission. Biverkningarna är dock många och risken stor för hämmad tillväxt och påverkan på skelettutvecklingen hos barn. En allmänt utbredd uppfattning är att total enteral nutrition är lika effektiv som steroidbehandling vid pediatrisk Crohn´s. Detta skulle medföra en minskad risk för allvarliga biverkningar, samtidigt som barnets näringsintag säkerställs och chanserna för en normal tillväxt och kroppsutveckling förbättras. Syfte: Att ta reda på om nutritionsbehandling i form av total enteral nutrition kan leda till remission i samma utsträckning som steroidbehandling hos barn med Crohn´s sjukdom. Frågeställningar som sattes upp var om total enteral nutrition är ett likvärdigt val av primär behandling jämfört med steroider, med avseende på remission/reduktion av sjukdomsaktivitet, tillväxt samt biverkningar. Sökväg: Systematiska sökningar gjordes under februari 2012 i de vetenskapliga databaserna Pubmed och Scopus. Sökord som användes var Crohn disease, enteral nutrition, remission, children och diet. Urvalskriterier: Orginalartiklar på svenska och engelska som jämfört behandlingseffekten mellan total enteral nutrition och steroider hos barn mellan 0-18 år med aktiv Crohn´s. Endast randomiserade kontrollerade humanstudier med steroider som kontrollbehandling inkluderades. Studier som även innefattat Ulcerös colit och/eller parenteral nutrition exkluderades. Datainsamling och analys: Det inkluderades fyra artiklar som granskades enligt SBU´s ”granskningsmall för randomiserad kontrollerad prövning”. Den sammanlagda evidensstyrkan bedömdes utifrån ”sammanfattande evidensformulär”, som är baserat på GRADE. Resultat: Total enteral nutrition är lika effektivt som steroider för att inducera remission vid pediatrisk Crohn´s (Måttlig evidensstyrka +++). Total enteral nutrition som primär behandling leder till en bättre tillväxt jämfört med steroidbehandling. (Begränsad evidensstyrka ++). Total enteral nutrition verkar också ge mindre biverkningar jämfört med steroider(Måttlig evidensstyrka +++). Slutsats: Baserat på denna litteraturgenomgång tyder det vetenskapliga underlaget på att total enteral nutrition är ett bra alternativ till steroider som primär behandling vid pediatrisk Crohn´s.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesDIA/V12sv
dc.subjectenteral nutritionsv
dc.subjectpediatrisk Morbus Crohnsv
dc.titleKan total enteral nutrition ersätta steroidbehandling vid pediatrisk Morbus Crohn?sv
dc.title.alternativeEn systematisk översiktsartikelsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record