Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorLöfqvist, Elin
dc.date.accessioned2013-03-08T13:31:17Z
dc.date.available2013-03-08T13:31:17Z
dc.date.issued2013-03-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32526
dc.descriptionSahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of internal medicine and clinical nutrition Abstract Title: Can supplementation with vitamin E improve cognitive function in Alzheimer’s disease? Author: Malin Andersson and Elin Löfqvist Supervisor: Elisabet Rothenberg Examiner: Anna Winkvist Programme: Dietician study programme, 180/240 ECTS Type of paper: Examination paper, 15 hp Date: 2012-04-11 Background: Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia. As the average life expectancy rises the prevalence increases. The disease leads to gradual deterioration of cognitive functions. A recent Cochrane review describes how several studies demonstrate an increased oxidative damage in the brain in those with AD. Vitamin E works as an antioxidant which has led to an interest in the vitamin in the treatment of AD. Objective: To study the evidence if supplementation with vitamin E can improve cognitive function in AD. Search strategy: The literature search was performed in the databases Pubmed and Scopus. The keywords used were “Alzheimer's disease”, “vitamin E supplement,” “tocopherol” and “antioxidants” in different combinations. Selection criteria: RCT or cohort human studies in Swedish/English on diagnosed AD were included. Articles not available online, studies in which participants received supplementation with additional substances/vitamins other than vitamin E as well as studies conducted without a placebo group were excluded. Data collection and analysis: Two RCT were selected and evaluated according to ”Granskningsmall för RCT” developed by SBU. Further, grading of the evidence was made according to ”Sammanfattande evidensformulär”, which is based on GRADE. Main results: One study showed no differences in two of three cognitive tests. Where differences were seen, with a benefit with treatment, adjusting Post hoc analyzes had been used. The other study showed opposing results within the same intervention group where one part improved- and another part of the group impaired their cognitive function. Conclusions: The scientific basis for conclusion that vitamin E has an effect on cognitive function in AD is judged as inadequate. Strength of the evidence is valued as very low where the insufficient study quality and low heterogeneity are major contributing factors. More studies are needed to possibly be able to recommend supplementation with vitamin E in AD.sv
dc.description.abstractSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Kan supplementering med vitamin E förbättra kognitiv funktion vid Alzheimers sjukdom? Författare: Malin Andersson och Elin Löfqvist Handledare: Elisabet Rothenberg Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Examensarbete, 15 hp Datum: 2012-04-11 Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdom. I takt med att medellivslängden stiger ökar antalet drabbade. Sjukdomen leder till att kognitiva funktioner successivt försämras. En Cochranereview baserad på flera studier beskriver ökad oxidativ skada i hjärnan vid AD. Vitamin E fungerar som en antioxidant vilket lett till ett ökat intresse för vitaminet vid behandling av AD. Syfte: Att studera evidens för om supplementering med vitamin E kan förbättra kognitiv funktion vid AD. Sökväg: Litteratursökningen utfördes i Databaserna Pubmed och Scopus. Sökorden var bl.a. “Alzheimer's disease” “vitamin E supplement”, “tocopherol” samt “antioxidants” i olika kombinationer. Urvalskriterier: RCT eller kohortstudier på svenska/engelska gjorda på personer med diagnostiserad AD inkluderades. Artiklar ej tillängliga online, studier där deltagarna fått supplementering med fler substanser/vitaminer utöver vitamin E samt studier genomförda utan placebogrupp exkluderades. Datainsamling och analys: Totalt två RCT valdes ut och granskades enligt ”granskningsmall för RCT” hämtad från SBU. Vidare bedömdes effektmåttens evidensstyrka enligt ”Sammanfattande evidensformulär”, som är baserat på GRADE. Resultat: En studie visade ingen skillnad i två av tre kognitiva tester. Där skillnad uppmättes, med en fördel för behandling, hade efterjusterande Post hoc analys använts. Den andra studien visade motstridiga resultat inom samma interventionsgrupp där en del förbättrade- och en annan del av gruppen försämrades i kognitiv funktion. Slutsats: Det vetenskapliga underlaget bedöms som otillräckligt för att kunna besvara frågeställningen. Evidensstyrkan värderas som mycket låg där bristande studiekvalitet samt bekymmersam heterogenicitet är de viktigaste bidragande faktorerna. Fler studier bedöms nödvändigt för att i framtiden eventuellt kunna rekommendera tillskott av vitamin E vid AD.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesDIE/V12sv
dc.subjectVitamin Esv
dc.subjectAlzeimerssv
dc.titleKan supplementering med vitamin E förbättra kognitiv funktion vid Alzheimers sjukdom?sv
dc.title.alternativeEn systematisk översiktsartikelsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record