GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Reggio Emilia i svenska grundskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31739

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31739_1.pdf168KbAdobe PDF
View/Open
Title: Reggio Emilia i svenska grundskolan
Authors: Kindell Svanevik, Cecilia
Issue Date: 2010
Degree: Student essay
Abstract: Sammanfattning: Syftet med den här studien är att ta reda på hur ett antal lärare som är inspirerade av Reggio Emilias filosofi resonerar kring elevers lärande och vad dessa lärare anser vara goda lärandesituationer. Syftet är också att försöka hitta spår av teorier som ligger till grund för deras pedagogiska förhållningssätt och hur det stämmer överens med synen på lärande och goda lärandesituationer i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Min... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31739
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011