Show simple item record

dc.contributor.authorMalmheden, Ulrika
dc.contributor.authorSleth, Emilie
dc.date.accessioned2007-03-06T10:16:39Z
dc.date.available2007-03-06T10:16:39Z
dc.date.issued2007-03-06T10:16:39Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3131
dc.description.abstractBakgrund och problem: Intäkter är för de flesta företag den största posten i resultaträkningen och redovisas inte de på ett korrekt sätt kan det medföra stora problem för ett företag samtidigt som det ger intressenter en felaktig bild av företaget. Under de senaste åren har flertalet redovisningsskandaler uppdagats och i de flesta fall grundar de sig i en felaktig intäktsredovisning. IASB och FASB har inlett ett konvergensprojekt för att utveckla begreppet ”revenue recognition”, det vill säga när en intäkt ska redovisas. Bakgrunden till projektet är bland annat att definitionen och kriteriet för när en intäkt ska tas upp inte stämmer överens mellan föreställningsramen och IAS 18 – Intäkter. IAS 18 behandlar inte heller kombinationsuppdrag på ett tillfredsställande sätt vilket är en annan anledning. För IT-företag uppkommer det ett antal svårigheter i samband med intäktsredovisningen, en av dem är kombinationsuppdragen vilka är mycket vanliga i branschen. Vi vill därmed undersöka hur IT-företagen redovisar sina intäkter i praktiken samt vilka problem som kan identifieras. Ytterligare kommer det studeras om ett behov av ytterligare vägledning föreligger. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur IT-företagen tillämpar lagar och rekommendationer för intäktsredovisning i praktiken. Vår avsikt är även att undersöka om det finns några problem och svårigheter samt vilka dessa i så fall är, vidare undersöks det om de kan härledas till IT-branschen. Syftet är även att undersöka om IT-företagen har ett behov av ytterligare vägledning inom intäktsredovisning. Metod: För att uppnå uppsatsen syfte har vi valt att utföra en enkätundersökning med fem stycken slumpmässigt utvalda IT-företag. Vi har valt en kvalitativ ansats då syftet är att analysera en helhet och söka efter mönster. Materialet från enkäterna har sammanställts tillsammans med företagens information i dess årsredovisning och därefter bearbetats och analyserats utifrån den teoretiska referensramen. Slutsatser: Det som framkommit vid vår undersökning är att respondenterna följer standardens reglering men att den kräver flertalet bedömningar av företagen. Det har visat sig att fastprisuppdrag är vanligare än de på löpande räkning. Vi har identifierat problem i samband med redovisningen av kombinationsuppdrag, det är svårt för företagen att avgöra när risken är överförd. Det största problemet vi identifierat är svårigheten med beräknandet av färdigställandegraden då företagen tvingas göra många bedömningar själva, det är något våra respondenter påpekat vara en svår uppgift. Vi anser att en stark indikation på att IAS 18 inte är fullständig är konvergensprojektet, tre av respondenterna efterfrågade även en ökad vägledning för intäktsredovisningen. Förslag till fortsatt forskning: En studie av den kommande standarden anser vi vara en intressant infallsvinkel för att se om de nuvarande problemen har lösts.eng
dc.language.isosweeng
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalyseng
dc.relation.ispartofseries06-07-64Meng
dc.titleIntäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 intäktereng
dc.title.alternativeen studie av fem IT-företageng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record