Show simple item record

dc.contributor.authorEnskog, Max
dc.contributor.authorHansson, Michell
dc.date.accessioned2007-02-22T13:33:58Z
dc.date.available2007-02-22T13:33:58Z
dc.date.issued2007-02-22T13:33:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3114
dc.description.abstractBakgrund och problem: Användandet av aktierelaterade incitamentsprogram minskade kraftigt efter uppdagandet av de uppmärksammade optionsprogrammen i bland annat Skandia och Enron. Sedan 2004 har dock antalet program ökat kraftigt. Uppsatsen fokuserar på hur svenska bolag lämnar ut information kring incitamentsprogram. Kan aktieägare och potentiella investerare göra en bedömning av företagens aktierelaterade incitamentsprogram? Lämnar företagen ut information om sambandet mellan belöning och prestation? Synliggörs kostnaderna? Och hur motiverar företagen användandet av optionsprogram? Syfte: Att beskriva hur informationsutgivandet gällande incitamentsprogram ser ut i svenska börsbolag. Avgränsningar: Uppsatsen endast ledningens belöningssystem och behandlar inte övriga anställdas ersättningar. Övriga ersättningar i form av pensioner, avgångsvederlag, tjänsteförmåner samt fast lön kommer ej att behandlas. Inte heller kommer någon internationell jämförelse att göras. Metod: Intervjuer med representanter för samtliga bolag förutom Investor har genomförts och information har även hämtats från företagens egna kommunikéer. Materialet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen angående vilken information företag bör ge ut angående aktierelaterade incitamentsprogram. Resultat och slutsatser: Samtliga bolag som medverkar i uppsatsen följer de regler som finns angående informationsutgivande kring/av aktierelaterade incitamentsprogram. Företagens informationsutgivande är både omfattande och detaljrik, dessutom motiverar de användandet av belöningssystem. Däremot är sambandet mellan prestation och belöning många gånger svårt att utläsa. Uppsatsen konstaterar att det inte är säkert att ökad detaljrikedom och omfång i informationen kring aktierelaterade incitamentsprogram leder till en ökad förståelse hos aktieägare som i slutändand leder till ett ökat förtroende för ledningen. Förslag till fortsatt forskning: Företagen anser själva att de tillhandahåller tydlig och förståelig information till marknaden. Ett förslag på fortsatt forskning hade varit att kartlägga var aktieägare anser om företagens informationsutlämnande. Anser marknaden att aktierelaterade incitamentsprogram redogörs på ett förståeligt och överskådligt sätt? Borde företag lämna ut information på ett annorlunda sätt? Och har ägarna förtroende för företags informationsutlämnande.eng
dc.language.isosweeng
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalyseng
dc.relation.ispartofseries06-07-26eng
dc.titleInformationsutlämnande av incitamentsprogrameng
dc.title.alternative- En studie av fem svenska börsbolags informationsutgivande rörande aktierelaterade belöningssystemeng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record