Recent Submissions

 • Lås upp konstens hemligheter: En jämförelse av intensitetsytor från olika tidsintervall med hjälp av blickspårning och spatiala punktprocesser 

  Berntsson, Filip; Imam, Shahir; Jonasson, Samuel; Vollmers Ginstrup, Elon (2023-11-28)
  Ögonrörelser består av fixeringar, korta perioder där ögonen är relativt stilla och tar in eller bearbetar information. Genom att registrera ögonrörelserna av en person som tittar på en tavla kan positioner av fixeringar ...
 • Stokastiska modeller för evolution: En studie av fixeringsannolikhet i cancermodeller 

  Berg, Ida; Edgren, Elin; Kedner, Jonathan; Larsson, Sofia; Lundström, Johanna; Selvaraj Tivesten, Matilda (2023-11-28)
  Cancer är en välkänd och förödande sjukdom som drabbar många personer varje år. Denna sjukdom är svårbehandlad då cancerbehandling främjar evolution av resistens hos cancercellerna, vilket leder till allt mer svårbehandlad ...
 • Simuleringsdriven inferens av stokastiska dynamiska system 

  Andersson, Alfred; Jansson, Vilgot; Trädgårdh, Noah; Welander, Jacob; Wellsmo, Victor (2023-11-28)
  Stokastiska modeller, som ger tillförlitlig och användbar information om ett systems beteende, består ofta av stokastiska differentialekvationer (SDE) vars likelihoodfunktion inte är analytiskt tillgänglig. Mer traditionella ...
 • Matematiska modeller och datorberäkningar för ytdiffusion 

  El-jabaoui, Jessica; Hägerström, Felicia; Jenei, Christian (2023-11-28)
  I detta arbete undersöks geometriska flöden och hur dessa kan implementeras numeriskt med fasfältsmodeller. Speciellt ligger fokus på ytdiffusion, som är ett geometriskt flöde där ändliga ytor i andra dimensionen konvergerar ...
 • Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären 

  Bilén, Pontus; Flodén, Quentin; Hjelström, August; Sundkvist, Levi (2023-11-28)
  Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av ...
 • Haarmåttet på en lokalkompakt grupp: Ett bevis från grunden av dess existens och entydighet 

  Fölsch, Max; Kvarnbrant, Louise; Månsson Nylund, Simon (2023-11-28)
  Syftet med denna rapport är att bevisa att det på varje lokalkompakt grupp finns ett så kallat vänster-Haarmått, och att detta är unikt upp till en multiplikativ konstant. Läsaren antas inte vara förtrogen med varken ...
 • Lösning av diofantiska ekvationer med hjälp av Fourieranalys: En studie av Hardy-Littlewoods cirkelmetod 

  Bäckman, Hugo; Gromer, Tony; Mårtensson, Rebecka; Möller, Elina (2023-11-28)
  I detta kandidatarbete i matematik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet studeras två applikationer av Hardy-Littlewoods cirkelmetod. Det redogörs för en förbättring på Warings problem för ett godtyckligt ...
 • Parameteridentifikation för matematisk modell beskrivande tumörcellers och makrofagers interaktioner 

  Bertolozzi, Jonatan; Gustavsson, Regina; Olsson-Lalor, Karl; Svenningsson, Ellinor (2023-11-28)
  Det finns sedan tidigare en mängd matematiska modeller som beskriver tumörcellers tillväxt och interaktioner med makrofager i kroppen. I projektet studerades en av dessa vilken beskriver tillväxtförloppet av malignt ...
 • Individbaserad modellering av knubbsälspopulationen i Skagerrak-Kattegatt 

  Bruksman Rzeczycki, Andrzej; Klynne, August; Bryant, Nicholas; Ekholm, Tomas; Segerlind, Veronica (2023-11-28)
  Brister i informationen kring hur den skandinaviska knubbsälspopulationen kommer påverkas av nyinförd licensjakt har gjort vidare studier önskvärda. Denna studie utformar och analyserar en individbaserad modell med ...
 • Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären 

  Hjelström, August; Sundkvist, Levi; Bilén, Pontus; Flodén, Quentin (2023-11-09)
  Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av ...
 • UTTRYCK = SVAR 

  Nordh, Alfred; Ringdahl, Cathrine (2023-04-24)
  The focus of this literary study is to examine students’ misconceptions about the equal sign as well as giving upper secondary teacher the tools required to promote students’ understanding of the equal sign. To explore ...
 • Historien om π - från papyrusrulle till dagens klassrum 

  Appelkvist, Linn; Sundqvist, Adam (2023-04-20)
  Det här examensarbetet är en forskningsöversikt som syftar till att besvara fyra frågeställningar. I resultatdel 3.1 besvaras de två första som lyder: Hur bör matematikhistoria inkluderas i undervisningen enligt forskningen? ...
 • TRIGONOMETRI 

  Björkdahl, Phoenix (2023-04-20)
  This literature review compiles research related to students' conception, obstacles and problems with trigonometry as well as teacher resources that can be used to develop students' understanding in the field. The research ...
 • Elevers uppfattningar kring bokstavssymboler 

  Wallgren, Agnes; Hasselholm, Alexzander; Taranis, Sadam (2023-04-20)
  Den här litteraturstudien innefattar elevers uppfattningar och förståelse kring bokstavssymboler, samt en inblick i hur algebra har utvecklats historiskt. Historiskt sett har algebra utvecklats från en retorisk till en ...
 • Houston, har vi problem? 

  Sundqvist, Adam (2023-04-19)
  Vikten av att inkludera problemlösningen i undervisningen är omskrivet i både läro- och ämnesplanen. Där står det att alla elever måste få arbeta med problemlösning. Läroboken är väldigt viktig för matematiklärare i Sverige ...
 • Hur använder man x egentligen? 

  Wallgren, Agnes (2023-04-19)
  The purpose of this thesis was to investigate whether students understanding of letter symbols in algebra has changed since Dietmar Küchemanns study in 1976, as well as to see whether teachers’ view on students understanding ...
 • Digitala verktyg och programmering i matematikundervisning 

  Cole, Alexander (2023-04-19)
  Skolans digitalisering har medfört en hel del förändringar i hur matematikundervisning bedrivs. En stor förändring kan ses i det faktum att matematiklektioner nu för tiden ofta innehåller moment där digitala verktyg ...
 • Bokstäver har ingen koppling till matematik, eller? 

  Hasselholm, Alexzander (2023-04-19)
  Syftet med studien var att belysa vilka missuppfattningar elever har när det kommer till bokstavssymboler från algebra. Studien görs på svenska elever som går årkurs 1 på gymnasiet. Syftet med studien är att få en förståelse ...
 • Den bortprioriterade historien 

  Appelkvist, Linn (2023-04-18)
  Syftet med denna studie är att klargöra hur historia inkluderas i den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Ytterligare ett mål med studien är att inspirera lärare till en mer meningsfull matematikhistorisk ...
 • Hur tolkar du den här grafen? 

  Nilsson, Philip (2023-04-18)
  This study looks at what misconceptions students have when reading linear graphs. It also looks at what consequences mathematical conventions have on students' ability to read graphs. I will attempt to provide a tentative ...

View more