Now showing items 1-20 of 70

  • Potentialspel och iterativt spelande 

   Fingal, Victor; Högberg, Jonas (2021-07-01)
   Vi sammanfattar delar av teorin kring potentialspel och visar dess koppling till trängselspel, samt illustrerar dess relevans med exempel. Dessutom introducerar vi iterativt spelande som metod för att hitta rena Nashjämvikter ...
  • Matematiska såll och deras tillämpningar 

   Alexandersson, Nils; Dagobert, Erik; Olofsson, Coën Lorcan (2021-07-01)
   Syftet med denna rapport är att ge läsaren en inblick i det matematiska delområdet sållteori genom att redogöra för dess grundläggande idéer och tillämpningar, samt att presentera en datorimplementation av Eratosthenes ...
  • Numeriska simuleringar av stokastiska differentialekvationer 

   Ivehag, Adam; Doran, Tom; Quach, Joakim; Jakobsson, Ludvig (2021-07-01)
   I detta projekt presenteras grundläggande teori inom studien av stokastiska differential ekvationer (SDE:er) samt ett urval av viktiga metoder för numerisk approximation av lösningar. Detta görs på ett praktiskt vis genom ...
  • Den Relativistiska Himmelssfären 

   Lorinius, Magnus; Vokshi, Arber; Skoglund, Anton (2021-07-01)
   I uppsatsen undersöks hur himmelssfären i den fyrdimensionella rumtiden förändras av en Lorentztransformation. Först introduceras relativitetsteorin samt Minkowskirummet, och Lorentztransformationen härleds från Einsteins ...
  • Funktionell PCA mot Artificiella Neuronnät 

   Nordh, Freja; Hallberg, Mattis; Mollahosseini, Shayan; Sandberg, Jack; Jansson, Erik; Gard, Philip (2021-07-01)
   Denna rapport fokuserar på jämförelsen av några olika klassificeringsmetoder applicerade på bilddatan Fashion-MNIST. De olika metoderna är artificiella neurala nätverk och funktionell principalkomponentanalys och ...
  • Matematiska såll, primtalstvillingar och Chens sats 

   Ahlquist, Victor; Söderberg, Alf (2021-07-01)
   Matematisk sållteori har varit ett viktigt verktyg för många nutida resultat inom analytisk talteori. Med hjälp av Halberstam och Richerts Sieve Methods redogör vi för grundläggande sållteori med fokus på tillämpningar ...
  • Nydanande metodik för parameteruppskattning inom ett empiriskt Bayesianskt ramverk 

   Lehnberg, Alexander; Rundqvist, Malte; Abada, Emanuel; Johansson, Lukas; Carneli, Sulaiman (2021-07-01)
   Undersökningen behandlar en alternativ metod för parameteruppskattning kalladWeighted Likelihood estimation (WLE) och dess asymptotiska egenskaper i jämförelse med mer etablerade metoder. Kortfattat utnyttjar metoden ...
  • Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati 

   Thorén, Alexander; Söderberg, Jesper; Palak, Michal; Seyer, Ruben (2021-06-29)
   Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationer relaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropati som utmärks av axonal degeneration ...
  • En jämförande studie av regulariserade neurala nätverk med tillämpning på bildklassificering 

   Johansson, Eric; Krook Willén, Björn; Persson, Aladdin; Sajland, Marcus (2020-07-02)
   Denna rapport fokuserar på jämförelsen mellan olika regulariseringstekniker av artificiella neurala nätverk applicerade på klassificering av bilddata. Regulariseringsmetoderna som använts är L2-regularisering och dropout, ...
  • Kliniska stabilitetsstudier En utvärdering av statistiska metoder för longitudinella stabilitetsstudier 

   Smith, Calvin; Ifver, Jens; Hellgren, Jonatan; Gullholm, Josef (2020-07-01)
   Mölnlycke Health Care (MHC) utvecklar och tillverkar produkter inom sårvård och kirurgi. För att säkerställa hållbarheten av sina produkter genomför MHC kliniska stabilitetsstudier. Stabilitetsstudierna utförs med stickprov ...
  • Banach–Tarski paradoxen och dess implikationer på måttproblemet 

   Enarsson, Lukas; Johansson, Oskar; Molin, Vincent; Timlin, Emil (2020-07-01)
   Vi presenterar ett bevis av en sats av Stefan Banach och Alfred Tarski, som bygger på resultat av Felix Hausdorff: Det finns två ändliga samlingar av disjunkta delmängder av enhetsbollen i R3 sådana att varje samling kan ...
  • Parameterskattning av spatiala klusterprocesser med en inblick i nervdata 

   Ekelund, Hanna; Helle, Elsa; Kadriu, Lirim; Opperud, Casper; Skytt, Hanna; Thorén, Samuel (2020-07-01)
   Ny teknik har lett till möjligheten att ta fram detaljerade bilder på nerverna i ytterhuden med hjälp av mikroskopi, vilket i sin tur avslöjat olika detaljer kring fördelningen av nervfibrer. Hos patienter med olika ...
  • Den relativistiska himmelssfären 

   Cullman, Rickard; Nydén, Albin; Persson, Hanna; Ryberg, Peter (2020-07-01)
   I denna uppsats används Cliffordalgebra för att visualisera hur himmelssfären förändras till följd av en Lorentztransformation i Minkowskirummet. Lorentztransformationen härleds först genom ett fysikaliskt resonemang. ...
  • Tillämpning och Visualisering av Kvaternioner 

   Hietanen, Emil; Ahlebrand, Hampus; Petterson, Henrik; Karlsson, Philip (2020-07-01)
   Den här rapporten undersöker hur kvaternioner kan visualiseras och användas i diverse tillämpningar. Generaliseringen av komplexa tal upp till fyra dimensioner, senare känt som den hyperkompelxa talmängden kvaternioner ...
  • Aggregation- och separationsprocesser 

   Andersson, Lydia; Furufors, Karin; Gilmsjoe, Jessica; Lööf, Emelie (2020-07-01)
   Undersökningen studerar utvecklingen av slutna linjära molekylära system och dess asymptotiska egenskaper. För att göra detta tittar vi inledningsvis på system med ett litet antal atomer för att sedan generalisera ...
  • Uniformisering av elliptiska kurvor 

   Tomas Forssmark; Douglas Molin (2019-07-02)
   I denna uppsats formuleras och bevisas Uniformiseringssatsen för elliptiska kurvor över C. Detta resultat är av betydelse för klassificering av komplexa algebraiska kurvor samt studiet avdiofantiskaekvationer.Bevisetbygge ...
  • Ramanujans mästarsats: Riesz kriterium och andra tillämpningar 

   Felix Rydell; Niklas Nordgren (2019-07-02)
   I detta arbete ger vi en rigorös framställning av teorin bakom Ramanujans mästarsats. Vårt syfte är att skriva ut de detaljer i både formuleringar och bevis som utelämnas i litteraturen, samt relatera mästarsatsen till ...
  • Radon, radar och representationsteori 

   Mattias Byléhn; Rahim Nkunzimana (2019-07-02)
   Detta arbete behandlar grunderna i harmonisk analys på sfären S2 och den reducerade Heisenberggruppen H1. Vi presenterar grundläggande terminologi för unitära representationer och visar hur man kan utvidga grundläggande ...
  • Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati 

   Carlerös, Margareta; Malmqvist, Nina; Nilsson, Josefin; Skärberg, Fredrik (2019-07-02)
   This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help of non-parametic classification methods. Peripheral neuropathy is a disease state characterized by damage on the nerves furthest ...
  • Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet 

   Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson (2019-07-01)
   Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till ...