Show simple item record

dc.contributor.authorSikiric, Mina
dc.contributor.authorLjungberg, Emma
dc.date.accessioned2012-06-21T09:16:45Z
dc.date.available2012-06-21T09:16:45Z
dc.date.issued2012-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29433
dc.description.abstractIntroduktion: Utvecklingen och forskning om hur nya intensivvårdsavdelningar skall utformas är en pågående process. Möjligheterna till att vårdas på enkelsal på en intensivvårdsavdelning i Sverige är begränsade. Det innebär att svårt sjuka patienter vårdas på samma sal mycket nära varandra med endast en skärm eller ett draperi emellan. Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av att vårdas på flerbäddssal på en intensivvårdsavdelning. Metod: Data insamlades genom djupintervjuer och analyserades enligt den kvalitativa innehållsanalysen. Fyra informanter som hade vårdats på en intensivvårdavdelning intervjuades till pilotstudien. Resultat: Vid analys av texten framkom fyra olika kategorier: upplevelse av trygghet, upplevelse av medpatienten, upplevelse av obehag och fokus på sig själv. Det som framkom som mest utmärkande i pilotstudien var att patienterna upplevde en trygghet och hade mest fokus på sig själva, en del obehag med anknytning till medpatienten upplevdes i enstaka situationer men detta påverkade inte helhetsupplevelsen av intensivvården. Diskussion: En av den här pilotstudiens styrkor är att öppna frågor användes och informanterna gav långa svar på de frågor som ställdes. Svagheter är det lilla urvalet en pilotstudie innebär och att inklusionskriterierna angående vårdtidens längd inte kunde uppfyllas för alla informanterna p.g.a. att en relativt liten grupp undersöktes vilket innebar svårigheter att få det antal informanter som var tänkt. Resultatet indikerar att det inte upplevs som stressfyllt att vårdas på flerbäddssal, på en intensivvårdavdelning. Informanterna upplevde miljön på en flerbäddssal som trygg med närvaro av ljud och människor. Behovet av avskildhet överskuggas av fokus på sig själv och överlevnad. Slutsats: Patienter inom intensivvård upplever närvaron av andra patienter som övervägande positivt. De negativa aspekter som förekommer kan vägas upp genom att skapa trygghet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectflerbäddssalsv
dc.subjectintensivvårdsv
dc.subjectpatientsv
dc.subjectupplevelsesv
dc.titleUpplevelsen av att vårdas på flerbäddssal på en intensivvårdsavdelningsv
dc.title.alternativeExperiences of being cared for in a multiple-occupancy room in the ICUsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record