Show simple item record

dc.contributor.authorSkokić, Sara
dc.contributor.authorStode, Josefin
dc.date.accessioned2012-02-21T13:56:10Z
dc.date.available2012-02-21T13:56:10Z
dc.date.issued2012-02-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28796
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats var att undersöka Facebooks betydelse som identitetsskapare. Undersökning utfördes utifrån begreppen information och relation. Följande frågeställningar användes; Vilken betydelse får informationen på Facebook för identitetsskapande? Vilken betydelse får Facebook för relationer och vad får det i sin tur för betydelse för identitetsskapande? Undersökningen hade en kvalitativ ansats och en abduktiv metod. Empirin bestod av intervjuer samt statusuppdateringar. Urvalet bestod av studenter från institutionen för socialt arbete på Göteborgs Universitet. I insamlandet av materialet genomfördes halvstrukturerade intervjuer med 10 av de studenter som anmälde intresse att medverka. Av dessa tio informanter var 7 kvinnor och 3 män. Statusuppdateringar insamlades även från 11 studenter från samma institution, av dessa var 9 kvinnor och 2 män. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av meningskoncentrering och meningstolkning och sedan utifrån två huvudteman som bestod av uppsatsens frågeställningar. I analysen användes som teoretiska perspektiv symbolisk interaktionism samt det dramaturgiska perspektivet. Undersökningens huvudsakliga resultat var att Facebook som situation definieras som verklighet. Eftersom det på Facebook finns så mycket information om andra skapar det en stress, genom ständiga jämförelser med andra och p.g.a. rädsla för att hamna utanför. Informationen på Facebook kan bli en symbol för en person och kan användas för att skapa den bild av sig själv man vill visa upp för andra. Genom samspelet och informationen på Facebook skapas en illusion av att man känner människor, och att man håller kontakten. Bekräftelse är viktigt och är ett sätt att visa vilka man hör samman med. Att inte få bekräftelse kan resultera i att man känner sig misslyckad.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectFacebook, identitet, relation, informationsv
dc.titleFacebook som verklighet – En kvalitativ studie om Facebooks betydelse som identitetsskaparesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record