Show simple item record

dc.contributor.authorKling Hult, Agneta
dc.date.accessioned2012-02-09T11:02:47Z
dc.date.available2012-02-09T11:02:47Z
dc.date.issued2012-02-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28578
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur handledningssamtalets innehåll och form kan bidra till deltagarnas lärande och reflektion i och av den egna praktiken. Genom att studera och beskriva hur deltagarna själva erfar sin delaktighet och kommunikation med pedagoger och specialpedagog i handledningssamtalet, förväntas dessa faktorer visa på hur de kan bidra till och ge förutsättningar för lärande och reflektion kring det specialpedagogiska arbetet med eleverna. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i ett lärandeperspektiv och med den sociokulturella teorin som ram för att förstå hur lärande konstrueras. Lärande konstrueras i samspel och interaktion med andra. Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikationen och språket centralt vid förståelsen för hur människor lär. Övriga teoretiska utgångspunkter som används vid analys och tolkning av resultatet är det kommunikativt relationsinriktade perspektivet (KoRP) samt de inom specialpedagogiken benämnda kategoriska och relationella perspektiven. Metod: En kvalitativ studie där två datainsamlingsmetoder använts för att samla in empirin. Videoinspelade handledningssamtal mellan specialpedagog och pedagoger i grundskolan och intervjuer både enskilt och i grupp med de yrkesverksamma pedagogerna och specialpedagogerna. Undersökningsgruppen består av 8 deltagare, varav 6 pedagoger och 2 specialpedagoger. Studiens empiri från de videoinspelade handledningssamtalen samt efterföljande intervjuer har bearbetats och analysen och tolkningen är inspirerad av det hermeneutiska tolkningsförfarandet. Detta innebär att helheten kan förstås om den sätts ihop med delarna, delarna förstår i relation till helheten. Olika tolkningar har prövats mot varandra för att försöka finna mönster och rimliga tolkningar. Ur studiens resultat har olika teman och mönster upptäckts och synliggjorts. Resultat: Resultatet pekar mot att deltagarna upplever att handledningen är ett lärande tillfälle men det behöver sättas i relation till att lärandet sker på olika sätt och på olika nivåer. Det framkom att handledningen var ett tillfälle då pedagogerna fick tips, stöd och hjälp av specialpedagogen med olika metoder för att kunna möta elever i behov av stöd. Resultatet antyder vidare att pedagogerna upplevde själva delaktigheten i gruppen som ett lärande där de med hjälp av varandras erfarenheter fick möjlighet till ökad förståelse för beskrivna problem. Genom den kommunikativa kontexten i samtalen skapade delaktigheten och samspelet förutsättningar för deltagarnas lärande. Ur resultatet framkom också specialpedagogernas roll och funktion i handledningssamtalen då några centrala mönster blev synliga, specialpedagogens stödjande funktion, bekräftande och utmanande funktion samt deltagande funktion.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesHT11-IPS-09 SPP600sv
dc.subjectspecialpedagogisk handledningsv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.titleSpecialpedagogisk handledning - en möjlighet för lärande. En kvalitativ studie om åtta pedagogers erfarenheter av specialpedagogisk handledning i grundskolansv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record