Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsson, Erica
dc.contributor.authorSvantesson, Fredrik
dc.date.accessioned2012-02-07T09:26:49Z
dc.date.available2012-02-07T09:26:49Z
dc.date.issued2012-02-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28556
dc.description.abstractProblembakgrund och diskussion: Skatteverket befarade att skattefelen skulle öka när revisionsplikten avskaffandes för små privata aktiebolag november 2010, vilket i media framstått som den ensam påverkande faktorn på skattefelet. Problematiken är huruvida Skatteverket beaktar flera faktorer som kan påverka beteendet, inte bara revisionspliktens avskaffande, för att kunna utveckla anpassade och effektiva strategier. En modell som angriper båda dessa problem är The ATO Compliance model. Modellen ser dels till flera faktorer som påverkar skattebetalares beslut och beteende och dels kategoriserar detta beteendet i en attitydskala visualiserad som en pyramid, utifrån vilken Skatteverket kan forma sin strategi. Syfte och frågeställning: Huvudsyftet är att studera beskattningssystemet utifrån The ATO Compliance model. Studiens syfte är att få ökad förståelse för faktorer som kan påverkar skatte-beteendet hos små privata aktiebolag samt att analysera hur väl skattebeteendet stämmer med Skatteverkets beteendepåverkans strategi utifrån delarna i The ATO Compliance model.  Vilka faktorer upplever Skatteverket respektive små privata aktiebolag har haft en inverkan på småföretagens skattebeteende efter revisionspliktens avskaffande?  Har Skatteverkets strategi ändrats efter revisionspliktens avskaffande och är den förenligt med faktorerna i BISEP model och attityderna i Compliance Pyramid? Metod: I metodens utgångspunkt valdes ett förhållningssätt utifrån respondenternas synvinkel där deras erfarenheter och upplevelser belyses, samt ett angreppssätt där författarna utgick från teori för att utforma en grund för intervjumall till kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter. Respondenterna som intervjuades önskade vara anonyma och refereras som Skatteverkets representant och ”Företag A”. Denna metod är lämplig då vi ville behandla ämnet mer på djupet. Empiri: Empirin sammanfattar intervjun med Skatteverkets representant och med Företag A i en löpande text. Empirin har sammanställts efter samma upplägg som teoretisk referensram för mer pedagogiskt upplägg för läsaren. Slutsats: De slutsatser som kan dras är att flera faktorer har påverkat skattebeteendet, inte enbart revisionspliktens avskaffande. Skatteverkets strategi kan anses oförändrat då deras fokus fortfarande ligger i att både arbeta proaktivt och reaktivt. Den utökade kontrollfunktionen kan ses som en förlängning av det proaktiva arbetet. Strategin kan även i stora drag anses förenlig med delarna i The ATO Compliance model, även om vissa förbättringar skulle kunna göras. Förslag till vidare forskning: Första förslaget är att undersöka med vilken intensitet respektive faktor i BISEP model påverkar skattebeteendet, andra förslaget om det finns någon koppling mellan skattefel och utbildning. Tredje förslaget är huruvida det går att applicera Sveriges skattesystem med andra länder och avslutande förslag om det finns alternativa hjälpmedel andra länder använder som Skatteverket skulle kunna använda för att förbättra sitt arbete.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries11-12-17sv
dc.titleSkatteverkets strategi och småföretagens skattebeteende -En studie efter revisionspliktens avskaffandesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record