Show simple item record

dc.contributor.authorHallenby, Johan
dc.contributor.authorJohansson, Fredrik
dc.contributor.authorEkström, Rickard
dc.date.accessioned2012-02-03T10:42:18Z
dc.date.available2012-02-03T10:42:18Z
dc.date.issued2012-02-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28507
dc.description.abstractBakgrund: Entreprenörer behöver ofta kapital för att förverkliga sin affärsidé och genomföra expansion. Tillgången till kapital har dock begränsats bland annat av den rådande ekonomiska oron som lett till restriktivare kreditgivning från banker. Riskkapital kan därför anses vara en viktig finansieringskälla för nystartade tillväxtbolag. Syfte och problemformulering: Uppsatsens syfte är att undersöka hur värdering av onoterade tillväxtbolag som befinner sig i tidiga skeden på den svenska marknaden kan gå till i praktiken. Värdering av tillväxtbolag bygger bland annat på antaganden och framtida förväntningar vilket kan göra värderingen problematisk. Problemdiskussionen leder fram till forskningsfrågan hur tillväxtbolag som befinner sig i tidiga skeden kan värderas i praktiken. Uppsatsen kan vara relevant för venture capitalbolag, entreprenörer och för andra intresserade som önskar få en djupare inblick i hur värdering av tillväxtbolag kan gå till i praktiken. Metod: För att uppfylla syftet och besvara uppsatsens forskningsfråga behövdes djupgående intervjuer. Uppsatsens empiri består av sju stycken personliga intervjuer och kan därför ses som kvalitativ. Intervjuerna föregicks av en omfattande litteraturgranskning där referensramen valdes ut. Referensramen: Referensramen presenterar investeringsprocessen, teori om svårigheter med att värdera tillväxtbolag samt de värderingsmodeller som vanligtvis förekommer i litteraturen. Värderingsmodeller som inte är applicerbara på tillväxtbolag har exkluderats. Avsikten med referensramen är att överskådligt presentera relevant teori som sedan, tillsammans med empirin, ska ge underlag till analysen och slutsatserna. Empiri: I empiridelen sammanställs svaren från fem stycken intervjuer med aktiva investerare samt två intervjuer med en revisor och en värderingskonsult. Intervjuerna presenteras i en sammanställning av samtliga respondenters svar inom valda områden. Analys och slutsats: Uppsatsens analys och slutsats visar att det är svårt att värdera tillväxtbolag i tidiga skeden med enbart en eller ett fåtal värderingsmodeller. Värdet på ett bolag är en definitionsfråga som bland annat utgörs av entreprenörens kvalitéer, affärsplanens innehåll, investerarens kunskaper om marknaden, de unika villkoren som upprättas i samband med affären samt förhandlingsprocessen. Förslag till vidare forskning: Avslutningsvis ges flera förslag till vidare forskning. Författarna i denna uppsats har haft värderingen som tyngd i investeringsprocessen. Förslag till fortsatt forskning kan vara att fördjupa sig mer i de andra delarna i investeringsprocessen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries11-12-1sv
dc.titleVärdering av tillväxtbolag - värdering av tillväxtbolag i praktikensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record