Show simple item record

dc.contributor.authorWillén, Linnsv
dc.contributor.authorEsbjörnsson, Linasv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:50:59Z
dc.date.available2011-12-20T10:50:59Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28155
dc.description.abstractSammanfattning Syftet: Syftet med studien var dels att undersöka hur ett antal lärarna i primary school i Kampala, Uganda, hanterar att inkludera elever i behov av särskilt stöd i sina skolklasser, dels att undersöka vilken inställning dessa lärare har till inkludering. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån fyra frågeställningar: Vilka erfarenheter har lärarna av att arbeta med inkludering? Vilka möjligheter, respektive hinder anser lärarna finns när det gäller att inkludera elever i behov av särskilt stöd? På vilken nivå förlägger lärarna i huvudsak dessa möjligheter/ hinder? Vilka elever anser lärarna kan vara inkluderade? Metod: Studien har en kvalitativ ansats med intervju och observation som datainsamlingsmetoder. Totalt intervjuades tolv lärare och observationerna genomfördes i fyra klassrum. Med hjälp av specialpedagogiska perspektiv och socialpsykologisk teori har vi försökt att analysera våra resultat. Resultat: Lärarna i studien har erfarenhet av inkludering av elever som har svårigheter i inlärningen av olika orsaker. Framträdande orsaker till skolsvårigheterna är fattigdom, HIV/AIDS och inbördeskrig. Möjligheter lärare ser med inkludering gäller främst hur social interaktion mellan elever gynnar deras utveckling. De hinder som lärarna ser i att inkludera elever i behov av särskilt stöd är bland annat att tiden inte räcker till för dessa elever och att organisationen är dåligt anpassad för dem. Även bristande lärarkompetens ses som ett hinder. Resultaten visar hur lärarna hanterar sitt uppdrag att inkludera nästan alla elever genom att individualisera undervisningen och anpassa undervisningsmiljön. Detta gör att vår tolkning är att lärarna intar ett relationellt perspektiv på svårigheter snarare än ett kategoriskt. Trots att lärarna möts av utmaningar i form av stora elevgrupper och begränsade resurser visar resultaten att många av lärarna i huvudsak har en positiv inställning till inkludering. Relevans för läraryrket: I denna studie studerar vi inkludering i ett utvecklingsland och ser hur begreppet får olika betydelse i olika kontexter. Vi anser att detta har relevans för läraryrket då dessa kunskaper tillför en nyansering av inkluderingsfrågan.  sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectUgandasv
dc.subjectinkluderingsv
dc.subjectelever i behov av särskilt stsv
dc.title”They learn from each other, no problem” – Lärarperspektiv på en inkluderande skola I Ugandasv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record