Show simple item record

dc.contributor.authorBrännström, Malin
dc.date.accessioned2011-10-25T11:14:38Z
dc.date.available2011-10-25T11:14:38Z
dc.date.issued2011-10-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/27909
dc.description.abstractUppsatsen undersöker undervisningen i en klass med vuxna andraspråksinlärare med ingen, eller mycket kort skolbakgrund. Fokus ligger på interaktionsmönstren i klassrummet samt i vilken grad deltagarnas erfarenheter tas tillvara och lyfts fram i undervisningen. En interaktionsanalys har gjorts genom strukturerade observationer i klassrummet. Dessutom har intervjuer med lärare och deltagare genomförts. Uppsatsens teoridel utgår från forskare med ett sociokulturellt perspektiv på andraspråkstillägnande, vilka menar att deltagarnas egna yttranden är viktiga ur två aspekter: dels fungerar de språkutvecklande, dels kan de föra in deltagarnas egna perspektiv och erfarenheter i lärandesituationen. Resultatet visar att undervisningen är i hög grad lärarstyrd och att det klart dominerande interaktionsmönstret är I-R-U, vilket innebär att läraren ställer en testfråga som deltagaren svarar på, och som läraren sedan besvarar genom att bedöma svarets korrekthet. Resultatet visar också att interaktionen ser olika ut beroende på vilken aktivitet som pågår, och att de aktiviteter där innehållet ligger nära deltagarnas erfarenheter och intressen generar fler initiativ från deltagarnas sida. Dessutom visar resultatet att en stor andel av tiden i klassrummet ägnas åt individuell läs- och skrivträning. En diskussion förs kring möjliga anledningar till, och konsekvenser av, detta. Att arbeta mer i smågrupper förs fram som en möjlig lösning för att ge deltagarna ett större och mer meningsfullt talutrymme. Att i samtal i helklass oftare utgå från deltagarnas erfarenheter skulle kunna ge samma sak och dessutom kunna leda till mer autentiska frågor från lärarens sida.sv
dc.relation.ispartofseriesSpecialarbete, 15 hpsv
dc.subjectInteraktionsmönstersv
dc.subjectsvenska som andraspråksv
dc.subjectanalfabetsv
dc.subjectsociokulturell teorisv
dc.subjectsfisv
dc.subjectI-R-Usv
dc.subjectautentiska frågorsv
dc.subjectdeltagarinitiativsv
dc.subjectandraspråksutvecklingsv
dc.titleInteraktionsmönster och aktiviteter i ett Sfi-klassrum - förutsättningar för språkutvecklande interaktionsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record