Show simple item record

dc.contributor.authorHolmberg, Julia
dc.contributor.authorJonsson, Emily
dc.contributor.authorNilsson, Eva-Maria
dc.date.accessioned2011-09-28T11:37:45Z
dc.date.available2011-09-28T11:37:45Z
dc.date.issued2011-09-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/27263
dc.description.abstractBakgrund och problemdiskussion: Tillväxt ses i dag som en naturlig grund i vårt samhälls-byggande och ordet har blivit nästintill utbytbart med utveckling. Det överskuggande målet för politiker och företag är fortsatt tillväxt, samtidigt som naturvetare i en parallell värld påpekar att vi har nått gränsen för vad planeten förmår. En betydelsefull men förhållandevis outforskad roll i detta innehas av företagen, varför det också finns ett intresse i att närmare undersöka företagens hållning gentemot problematiken. Frågeställning:  Hur ser företagsledare på tillväxt, resursanvändning och företagande? Syfte: Syftet är att ta del av framstående företagsledares tankar och reflektioner kring tillväxt, resursanvändning och företagande, för att på så sätt belysa tillväxtens dilemma utifrån ett företagsperspektiv – något som tidigare främst har gjorts ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Metod: För att kartlägga och undersöka formulerad problematik är studien av både explorativ och deskriptiv karaktär. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex företagsledare som både har inflytande inom näringslivet och som har uttalat sig i hållbarhetsfrågor. Resultat: Resultatet presenterar företagsledarnas tankar och reflektioner kring tillväxt, resursanvändning och företagande. Intervjupersonerna diskuterar de olika problemområdena både ur ett företags- och samhällsperspektiv. Samtliga har reflekterat över de frågor som har diskuterats och ser att det finns en problematik, om än i varierande grad. Analys och slutsats: Utifrån respondenternas svar och studerad litteratur har en viktig insikt erhållits, nämligen att ämnet är mycket komplext och att dess rötter flätas samman på många olika områden. Det går således inte att betrakta tillväxtens dilemma som en isolerad del, och inte heller tro att det är så den går att lösa. För att få till en omställning tror författarna därför att en sådan måste ske på flera fronter samtidigt – på individ-, företags- och samhällsnivå såväl som på regional, nationell och global nivå. Förslag till fortsatt forskning: På grund av ämnets aktualitet är tillväxt långt ifrån utforskat. Författarna ser därför ett flertal olika uppslag till fortsatt forskning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries10-11-111Msv
dc.titleEkonomisk utveckling eller ekologisk avveckling? -En studie om företagsledares syn på tillväxtsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record