Show simple item record

dc.contributor.authorSchedvin, Christina
dc.date.accessioned2011-09-16T09:02:05Z
dc.date.available2011-09-16T09:02:05Z
dc.date.issued2011-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26816
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien är att, inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt, studera om och hur samverkan mellan skolans elevhälsoteam och den pedagogiska personalen påverkar synen på elevhälsoarbete. Syftet är också att studera om och hur en eventuell förändring av synen får konsekvenser för hur elevhälsoarbetet på skolan utformas. Teoretiska ramar: En av studiens utgångspunkter är reflektion, i betydelsen reflektera över sin egen syn på elevhälsoarbete och vilka konsekvenser denna syn får på förhållningssätt och agerande i den egna verksamheten. Då människan genom reflektion upptäcker och förstår sitt eget förhållningssätt i olika situationer kan reflektionen leda till förändring. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande genom att människan interagerar med sin omgivning och ständigt tar till sig kunskaper från densamma. I samspel med andra utvecklar människan kunskaper och färdigheter som hon sedan gör till en del av sitt eget tänkande och handlande. Aktionsforskningens främsta kännetecken är att det är den egna praktiken som utforskas. Utgångspunkten för forskningen ligger i den egna vardagen och verksamheten och syftar till att betrakta densamma för att få möjlighet att reflektera runt de handlingar som sker i vardagen och som oftast tas för givna. Metod: Studien är genomförd inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt baserat på samtal mellan pedagoger och personal från elevhälsan med fokus på elevhälsoarbete. Det empiriska materialet består i huvudsak av inspelningar från samtalen, men även från enkäter genomförda i studiens inlednings- och avslutningsskeden. Dessutom består empirin av dagboksanteckningar från samtal och iakttagelser mellan och efter studiens genomförande. Resultat: Studiens resultat visar att arbetssättet är mycket utvecklande då deltagarna genom samtalen har medvetandegjort dels sin egen förståelse, dels tillsammans med övriga deltagare, utvecklat en gemensam förståelse för elevhälsoarbete. Studien har även identifierat en rad utvecklingsområden och lett till åtgärder för skolans framtida arbete med elevhälsa. I analysen av samtalen framkommer att skolans elevhälsoarbete fortfarande i många delar följer gamla mönster och går i ”dubbla spår”, vilket får konsekvensen att skolans personal inte arbetar tillsammans runt viktiga frågor i önskvärd utsträckning. Av samma anledning förhindras spridning av viktig kunskap till verksamhetens olika delar, vilket i sin tur kan påverka den pedagogiska personalens förutsättningar att uppmärksamma och stötta elever i svårigheter i negativ riktning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesSpecialpedagogiska programmetsv
dc.relation.ispartofseriesVT11-IPS-02 SPP600sv
dc.subjectsamverkansv
dc.subjectelevhälsasv
dc.subjectelevhälsoarbetesv
dc.subjectlärandemiljösv
dc.titleSamverkan för kollektivt lärande. Ett aktionsforskningsprojekt med fokus på elevhälsasv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record