Show simple item record

dc.contributor.authorYlenfors, Mari
dc.date.accessioned2011-09-16T08:13:39Z
dc.date.available2011-09-16T08:13:39Z
dc.date.issued2011-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26815
dc.description.abstractStudiens syfte var att synliggöra elevers erfarenheter av att vara i läs- och skrivsvårigheter och lyfta fram det som de upplevt genom åren i skolan, hur deras motivation och självbild påverkats och hur de hanterat sina svårigheter. Syftet preciseras i följande frågeställningar: • Hur upplever elever i läs- och skrivsvårigheter sin skolsituation? • Hur upplever eleverna att läs- och skrivsvårigheterna påverkat deras skolmotivation? • Hur upplever eleverna att läs- och skrivsvårigheterna påverkat deras självkänsla? • Hur har eleverna hanterat svårigheterna? • Hur upplever eleverna att de blivit bemötta av pedagoger i skolan? • Hur upplever eleverna att de fått hjälp i sina svårigheter? Denna kvalitativa studie genomfördes utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats. Analys och tolkning vilar på en hermeneutisk grund där det insamlade materialet analyseras i en process som pendlar mellan helhet och del, teori och empiri, mellan då, nu och sedan för att få en djupare förståelse. I studien användes halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som Kvale (2009) menar är ett sätt att förstå teman i den intervjuades värld ur dennes eget perspektiv. Utgångspunkten vid intervjuerna var en intervjuguide som bestod av teman med olika frågor. Avsikten var att vara lyhörd och att lyssna in respondenterna för att kunna ställa följdfrågor som kunde bidra till en djupare förståelse. Resultatet visar att samtliga elever upplever att det varit jobbigt och svårt att börja lära sig läsa och skriva och att dessa svårigheter på olika sätt och i olika grad fortsatt under deras skoltid. Flera av eleverna upplever också övergången mellan trean och fyran som en svårighet. De menar att läsförståelsen blir lidande när texter upplevs som alltför komplicerade. Även engelska, som på mellanstadiet mer och mer handlar om att läsa och skriva engelska, beskrivs av flera av eleverna som en svårighet när de börjar i fyran. Eleverna menar att all träning de lagt ner under skolåren har gett resultat och att de utvecklat sin läs- och skrivförmåga i viss grad under senare tid. Några av eleverna beskriver en inre motivation som driver dem att vilja bli bättre och att lyckas med skolarbetet. Några känner en yttre motivation som grundar sig i att lyckas på prov, att få ett bra betyg eller att komma in på en viss gymnasielinje. Elevernas bild av sig själva i förhållande till den svårighet de upplever att de är i skiftar mellan eleverna. Några av dem har känt sig annorlunda på grund av sina svårigheter, medan andra aldrig känt sig annorlunda. En del har använt sig av olika strategier för att undvika det som varit svårt i skolan. Läraren upplevs också som en viktig källa till att skapa motivation och till att ge stöd. Samtliga elever menar att det är viktigt att bli bra bemött av lärare och att inte bli särbehandlad. Flera elever menar att de efterfrågat mer hjälp och stöd under sin skoltid, men att de inte fått gehör för sina önskemål.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesSpecialpedagogiska programmetsv
dc.relation.ispartofseriesVT11-IPS-01 SPP600sv
dc.subjectläs- och skrivsvårighetersv
dc.subjectsjälvbildsv
dc.subjectmotivationsv
dc.title"Man måste kämpa mer än alla andra". Hur några elever i läs- och skrivsvårigheter upplever sin skolsituationsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record