Show simple item record

dc.contributor.authorStark, Christer
dc.contributor.authorVallencant, Pernilla
dc.date.accessioned2011-09-01T07:44:30Z
dc.date.available2011-09-01T07:44:30Z
dc.date.issued2011-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26652
dc.description.abstractIntroduktion: Barn skall enligt Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) inte vårdas bland vuxna. I realiteten vårdas cirka 30 % av barn på enheter där vuxna vårdas. Syftet med denna pilotstudie är att jämföra om barns uppfattning av delaktighet och bemötande skiljer sig vid vård på en barnkirurgisk vårdavdelning respektive på en kirurgisk vårdavdelning där både barn och vuxna vårdas. Metod: Pilotstudien har en deduktiv kvantitativ ansats. Studien vänder sig till barn i åldern 5-12 år som har genomgått ett ingrepp/operation på respektive vårdavdelning. Denna studie kommer att genomföras som en enkätundersökning där 10 enkäter, som bygger på NOBAB:s standard, delas ut till vardera vårdavdelning. Svaren har analyserats med deskriptiv statistik och presenteras gruppvis för jämförelse mellan vårdavdelningarna. Resultat: Det var övervägande pojkar i åldern 7-9 år som hade svarat på enkäten. Vårdtiden var i genomsnitt 1-3 dagar, alla barn hade genomgått operation och för ungefär hälften av barnen var det första gången de vårdades på vårdavdelningen. Samtliga barn uppgav att det gick bra vid operationen, blodprovstagning/nålsättning och att få dropp. Majoriteten av barnen upplevde att de fått god smärtlindrig men det var även några barn som haft ont och inte blivit smärtlindrade. Lekterapin uppskattades av barnen på båda vårdavdelningarna med undantag av ett barn. De flesta barnen upplevde att personalen lyssnade, förstod och brydde sig om vad barnen sade samt gav dem information om vad som skulle hända på ett förståeligt sätt. Diskussion: Enkäten är inte reliabilitets- och validitetstestad. Det framkom svårigheter med att separera begreppen delaktighet och bemötande. Barnens utvecklingsmässiga förmåga, något ojämna könsfördelning och föräldrars medverkan vid ifyllandet av frågeformuläret kan ha påverkat resultatet. Det kan också föreligga en skillnad i upplevelsen i de fall barnen har vårdats på vårdavdelningen tidigare. Slutsats: Då detta är en pilotstudie krävs en fullskalig studie för att kunna uppfylla syftet med vår studie. Vårt förslag är att enkäten modifieras så att det finns följdfrågor och utrymme för barnen att kunna skriva fria kommentarer. Förslagsvis kan en helt ny enkät utformas som reliabilitets- och validitetstestas med avseende på barns delaktighet och bemötande.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectchildrensv
dc.subjecthospitalsv
dc.subjectinformationsv
dc.subjectinvolvementsv
dc.subjectparticipationsv
dc.subjectqualitysv
dc.titleVem frågar barnen? Barns uppfattning kring deras delaktighet och bemötande i vården – en jämförande pilotstudie mellan två olika kirurgiska vårdavdelningarsv
dc.title.alternativeWho asks the children? Children's perception of their involvement in the care and treatment - a comparative pilot study between two surgical wardssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record