Show simple item record

dc.contributor.authorSöderlund, Kajsa
dc.contributor.authorNordgren, Amelia
dc.date.accessioned2011-07-20T09:18:12Z
dc.date.available2011-07-20T09:18:12Z
dc.date.issued2011-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26340
dc.description.abstractSyftet med studien var att få en bättre förståelse för hur distansarbetande säljares arbetstrivsel ser ut. Utgångspunkt har tagits i Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM), och dess tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Specifikt har aspekter som ledarskap, motivation, lagkänsla, mål och kommunikation, och hur de kan relateras till de tre komponenterna studerats. KASAM har varit den huvudsakliga teorin som har använts men studien har även fokuserat på ett brett område och tagit hjälp av andra teorier som är viktiga för arbetstrivsel vid distansarbete. Teorier om mål, värdegrunder, virtuella lag, nätverk, kommunikation samt olika motivationsaspekter har använts, men fokus har även legat på ledarskapet och hur ledaren kommunicerar, ger feedback samt fördelar ut ansvar till medarbetare på distans. Vår undersökning har genomförts utifrån en kvalitativ, hermeneutisk utgångspunkt vilket är lämpligt när syftet med studien är att öka förståelsen kring ett fenomen. I det här fallet kännetecknas studien av att säljarna arbetar i en komplex miljö och organisation, där kontexterna ser olika ut, och är beroende av den egna upplevelsen och av olika relationer, vilket gör den kvalitativa studien lämplig. För att besvara vårt syfte utgick vi ifrån semistrukturerade intervjuer, som genomfördes med elva stycken säljare runt om i Sverige. Resultatet pekar på att uppsatta mål kan relateras till samtliga komponenter i KASAM i hög utsträckning och är viktigt för hur säljarna ser på sin arbetstrivsel. Ledarskapet visar sig vara avgörande för att de ska kunna hantera arbetssituationen och utföra ett fullvärdigt arbete. Även information, kommunikation och möten anses vara väldigt betydelsefulla vid distansarbete. För att uppnå en hög grad av begriplighet krävs det däremot ett mer aktivt arbete från organisationens håll, än vad som finns idag. Motivationen, känslan av delaktighet och graden av påverkan var hög och därmed även den upplevda meningsfullheten i arbetet som säljarna utför, då KASAM:s komponenter inte går att se som separata delar åtskilda ifrån varandra. Det finns däremot en påvisad koppling mellan graden av upplevd delaktighet och arbete som utförs på distans, där känslan av delaktighet visar sig minska, när arbetet med de studerade komponenterna brister. Genomgående uppvisar de studerade säljarna en stor förståelse för de omständigheter som ett arbete på distans medför. Trots det, finns det delar där förbättringar önskas, i form av ett mer aktivt arbete från organisationens ledning och ansvariga, men även av säljarna själva.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectarbetstrivselsv
dc.subjectflexibilitetsv
dc.subjectKASAMsv
dc.subjectdistansarbetesv
dc.subjectsäljaresv
dc.titleI flexibilitetskravens fotspårsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Programmet för personal- och arbetslivsfrågoreng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågorswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record