Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Kristin
dc.date.accessioned2011-07-20T08:43:11Z
dc.date.available2011-07-20T08:43:11Z
dc.date.issued2011-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26332
dc.description.abstractSyftet med studien är att undersöka hur Wallenstams introduktionsprogram förhåller sig till den idealbild som ges i litteraturen. Genom att ta reda på hur personalchefen, avdelningschefer och arbetsgrupper upplever introduktionen för nyanställda och jämföra det med både idealbilden och deras egna önskningar är förhoppningen att kunna ge rekommendationer. I teorin anges att målet med introduktioner är att underlätta för den nyanställde att ta till sig de nya kunskaper som denne behöver i sin tjänst. Introduktionen syftar även till att skapa ett gott första intryck av företaget samt förväntningar och gruppsamhörighet. Sammantaget leder det till att personen snabbare kan bidra till företagets resultat, vilket även ökar trivseln och självkänslan hos den nyanställde. Hur ett introduktionsprogram genomförs kan delvis variera beroende på organisation och verksamhet. Delar som bör ingå i programmet är förberedelser, dokumentskrivning, lära känna företaget, lära känna avdelningen och arbetsgruppen samt uppföljning. Lärande är någonting som kan anses prägla hela introduktionen. För att besvara syftet genomfördes en fallstudie på Wallenstam. En kvalitativ metod användes i form av intervjuer. Enskilda intervjuer hölls med personalchefen och tre avdelningschefer. Gruppintervjuer hölls med anställda från de tre avdelningarna där de intervjuade avdelningscheferna är placerade. För att kunna jämföra olika befattningar och avdelningars svar fanns en strävan efter att ställa samma frågor under alla intervjuerna. De intervjuade och litteraturen ger i stort sett samma bild av vad som är målet med introduktioner och vad som bör ingå. På Wallenstam finns en checklista för att säkerställa att alla delar gås igenom. När det kommer till att verkställa målet har det visat sig att avdelningscheferna inte alltid lägger ner det engagemang som krävs. De själva är medvetna om det och det visar sig även i form av att de anställda efterfrågar delar som inte tagits upp. Presentation av affärsidé, vision, mål och kärnvärden samt uppföljningar på introduktionen är områden där förbättringar kan ske. Wallenstam befinner sig i ett introduktionsstadium när det gäller att använda en checklista vid introduktioner, för att garantera att alla nyanställda får en god introduktion. De som nyligen anställts har i stor utsträckning följt checklistan, vilket upplevts som positivt och seriöst av de anställda. De som varit anställda längre har inte haft någon planerad introduktion, men då de anställdes kände de inte att behovet fanns på samma sätt då färre arbetade på företaget vid den tiden. Idag anser de dock att planerade introduktioner som följer en checklista är av största vikt. I annat fall kan onödig förvirring och ineffektivitet uppstå både vad gäller den nyanställde och arbetsgruppen. Avdelningscheferna anser också att introduktioner för nyanställda är viktiga, men är ovana vid att använda checklistan. De önskar därför påminnelser från personalavdelningen för att skapa en ny vana där introduktioner för nyanställda är en självklarhet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectHRMsv
dc.subjectIntroduktionsv
dc.subjectnyanställdsv
dc.subjectbemanningsv
dc.titleHur skapas en Wallenstammare?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Programmet för personal- och arbetslivsfrågoreng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågorswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record