Show simple item record

dc.contributor.authorLindespång, Anna
dc.contributor.authorLinhard, Anna
dc.date.accessioned2011-07-14T12:04:53Z
dc.date.available2011-07-14T12:04:53Z
dc.date.issued2011-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26291
dc.description.abstractFöljande uppsats baseras på en fallstudie av Göteborgs Spårvägar, GS, som syftar till att utvärdera organisationens arbetsgivarvarumärke genom att jämföra ledningens uppfattning om organisationens attraktivitet som arbetsgivare med medarbetarnas upplevelse av sin ar-betssituation samt att identifiera områden för utveckling. För att uppfylla syftet har utgångs-punkt tagits i tre forskningsfrågor; Hur uppfattar ledningen GS som arbetsgivare? Hur upple-ver medarbetarna sin arbetssituation och hur ser de på GS som arbetsgivare? Och hur sam-stämmiga är ledningens och medarbetarnas uppfattningar om GS som arbetsgivare? Uppsatsens teoretiska referensram består av teorier och tidigare forskning med anknytning till, det för uppsatsen, centrala begreppet employer branding vilket handlar om arbetsgivares förmåga att attrahera rätt medarbetare. Många faktorer inverkar på en organisations employer brand, arbetsgivarvarumärke, studien har dock avgränsats till följande: Rykte, Psykologiska kontrakt, Ledarskap, Mångfald, Kommunikation och Kompetensutveckling. Fallstudien bygger på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem personer i GS kon-cernledning samt en befintlig medarbetarenkät som genomförts inom organisationen år 2009. Intervjuguiden utarbetades med utgångspunkt i de frågeområden som medarbetarenkäten in-nehåller, i syfte att kunna göra jämförelser mellan ledningens och medarbetarnas uppfattning-ar om GS som organisation och arbetsgivare. Intervjuerna transkriberades och genom färg-kodning kategoriserades resultatet för att sedan jämföras med relevanta delar av medarbetar-enkäten. Studien visar på ett antal aspeker som inverkar på GS attraktivitet som arbetsgivare. Inom de faktorer som har studerats har vissa skillnader mellan ledningens uppfattning och medarbetar-nas upplevelser kunnat urskiljas varför det inom en del områden finns behov av utveckling. Resultatet visar bland annat att GS, i syfte att skapa ett bättre rykte, bör utvärdera vilken typ av medarbetare som på bästa sätt respresenterar organisationen. De bör även förtydliga vad de kan erbjuda sina medarbetare och vad dessa förväntas bidra med i gengäld. För att förbättra relationerna mellan ledning och medarbetare samt för att undvika att gå miste om viktiga syn-punkter och idéer om verksamheten är det även viktigt att GS arbetar för att förbättra kommu-nikationsvägarna inom organisationen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectGöteborgs Spårvägarsv
dc.subjectarbetsgivarvarumärkesv
dc.subjectemployer brandsv
dc.titleAttraktiviteten på spåren En utvärdering av Göteborgs Spårvägars uppfattning om sitt arbetsgivarvarumärkesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Programme on Human Resource Development and Labour Relationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Personalvetarprogrammetswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record