Show simple item record

dc.contributor.authorHildor, Karl-Oskar
dc.contributor.authorOttosson, Robin
dc.date.accessioned2011-06-10T09:32:45Z
dc.date.available2011-06-10T09:32:45Z
dc.date.issued2011-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25627
dc.description.abstractBakgrund och problem: “What gets measured gets done” är ett välkänt ordspråk inom prestations-mätningsområdet. Den primära rollen i prestationsmätning är att säkerställa att företagets mål upp-nås och för det används mål och mått som hjälper medarbetarna att prestera väl. Detta gäller såväl i företagets supply chain som i övriga delar av verksamheten. Eftersom en supply chain i många fall är mycket komplex ökar betydelsen av styrning och mätningar. Syfte: Syftet med denna studie är att i detaljhandelsbranschen identifiera ett fåtal Key Performance Indicators (KPI) för en supply chain (SC) som kan bidra till ökad lönsamhet via materialanskaffning, lager och butikspåfyllnad. Avgränsningar: Studien avgränsas till ett företag för att kunna gå på djupet och se hur fallstudiens företag ställer sig till studiens generellt uttryckta syfte. Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts. Totalt sett har 12 intervjuer genomfört på det företag som är studieobjekt. Resultatet från dessa intervjuer har strukturerats utifrån en teoretisk modell som Stewart (1997) presenterar. Denna modell är inte någon som företaget själva använder utan är vår tolkning av hur det insamlade materialet kan användas. Resultat och slutsatser: I studien konstateras att företaget idag inte har många mätningar av sin SC-prestation och att styrningen av densamma därmed blivit lidande. Mål och mått i form av KPI bör upprättas för att effektivt kunna styra kedjan att prestera så som företagets strategi förespråkar. Strategin för SC har tidigare varit dåligt definierad men under senare tid har en vision om mer ge-mensamma aktiviteter mellan koncepten samt att agera som en koncern vuxit fram. Studien visar även på att olika verktyg som användas för att styra företagets olika koncept och olika typer av pro-dukter. Förslag till fortsatt forskning: De områden som skulle ha kunnats ta med i denna studie men som på grund av begränsningar i tiden inte kunnats genomföras handlar om att ta ett mer extern perspektiv till företagets SC och genomföra intervjuer hos företagets partners, i form av leverantör, transportör och distributör. En annan utveckling av studien vore att följa implementeringsprocessen av KPI i före-taget. Studien skulle även kunna utökas till att omfatta fler företag i samma eller inom andra bran-scher för att identifiera likheter och skillnader.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries10-11-52Msv
dc.titlePrestationsmätning i supply chain -en fallstudie inom detaljhandelnsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record