Show simple item record

dc.contributor.authorLärrbrink, John
dc.contributor.authorLöhmos, Kristofer
dc.date.accessioned2011-03-24T09:07:37Z
dc.date.available2011-03-24T09:07:37Z
dc.date.issued2011-03-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24992
dc.description.abstractProblembakgrund: Porter (1996) skriver att ett företags strategi handlar om att välja en unik position på sin marknad. Ekonomistyrning är sedan processen som tillämpas för att uppnå organisationens mål och vald strategi (Anthony, 1965). Simons (2000) delar upp ekonomistyrningen i fyra delar där det system som används för strategiimplementering benämns diagnostiska kontrollsystem. Med grund i detta fann författarna det intressant att genomföra en fallstudie av ett företag på den svenska klädhandelsmarknaden, där hård konkurrens och låg tillväxt råder (Sandow), för att se hur denna aktör löpande implementerar sin strategi via sina diagnostiska kontrollsystem. Syfte: Syftet med denna uppsats var att genom en fallstudie på företag X undersöka vilken strategisk positionering de har på den svenska klädhandelsmarknaden samt hur de arbetar med sitt diagnostiska kontrollsystem för att dess valda strategiska positionering implementeras och följs upp. Metod: En kvalitativ forskningsansats användes för att uppnå uppsatsens syfte där en fallstudie på företag X med en abduktiv ansats genomfördes för att genom främst intervjuer tillgodogöra sig kvalitativ information om företagets strategiska position och tillämpad diagnostisk styrning. Dessförinnan gjordes en litteraturstudie för att bygga upp en lämplig teoretisk referensram som användes för att analysera resultatet från den empiriska studien. Reslutat och slutsatser: Genomförd studie visar att en position där en känslig kombination av vissa motsättande strategiska variabler som i litteraturen framställs som varken en passande eller opassande kombination går att förena. Fortsättningsvis går det också att anpassa de diagnostiska kontrollsystemen till denna position. Författarna har dock identifierat att när vissa strategiska mål ej har någon direkt koppling till företagets ekonomistyrning, och andra mått ligger utanför de strategiska prioriteringarna, kan det skapa en brist i styrningen mot vald position och föreslår således att dessa sammanfogas på ett lämpligare sätt. Förslag till framtida forskning: I studien har några områden identifierats som författarna anser vara intressanta utgångspunkter för framtida forskning. Exempelvis skulle det vara intressant att undersöka hur Simons (2000) andra kontrollsystem lämpligast, tillsammans med det diagnostiska kontrollsystemet, kan utformas och anpassas till olika strategier.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries10-11-25Msv
dc.titleStrategisk ekonomistyrning i ett företag på den svenska klädhandelsmarknaden - En fallstudie om positionering och tillämpad ekonomistyrningsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record