Show simple item record

dc.contributor.authorHurtig, Annica
dc.contributor.authorLipczynski Valfridsson, Patricia
dc.date.accessioned2006-02-10T11:58:32Z
dc.date.available2006-02-10T11:58:32Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/248
dc.description.abstractArbetets art: Examensarbete 10 poäng, inom Lärarprogrammet, 140 poäng. Titel: Barn som inte leker med andra barn Rapport nr: HT05-2611-064 Antal sidor: 33 Författare: Annica Hurtig & Patricia Lipczynski Valfridsson Handledare: Marie Sjöberg Examinator: Kristina Ahlberg ______________________________________________________________________ Bakgrund: Vi är två lärarstudenter som intresserat oss för barn som inte leker med andra, då vi upptäckt under vår respektive verksamhetsförlagda utbildning att det inte är självklart att alla barn kan leka i social lek. Knutsdotter Olofsson skriver i boken I lekens värld (2003) att lek med andra ger de sociala färdigheter som är grunderna i mänsklig samvaro. Med vetskap om detta och vår erfarenhet av barn som inte leker, valde vi att fördjupa oss i problematiken. Syfte och frågeställningar: Syftet med den här undersökningen är att beskriva hur pedagoger i förskolan arbetar med barn som inte leker med andra barn. 1. Vilken betydelse tycker pedagogerna att barns lek med varandra har? 2. Vilken erfarenhet har pedagogerna av barn som inte leker med andra barn? 3. Hur arbetar pedagogerna för att stimulera barns samlek? Metod: Vår studie är inspirerad av hermeneutiken, vilket grundar sig på att tolka och förstå information i ett rådande sammanhang, därför valde vi att använda oss av den kvalitativa intervjumetoden, som ger det mest djupgående och skildrande information som möjligt, till rapporten. Med öppet ställda frågor intervjuade vi sex pedagoger som arbetar i förskolan. Efter alla intervjuer var gjorda och inspelade på band, transkriberade vi dem, då vi skrev ner intervjusvaren ordagrant. Efter detta analyserade och tolkade vi svaren och kategoriserade dem. Resultat: Pedagogerna anser att barns lek med varandra är det viktigast inom förskolan och för barns utveckling och lärande. Deras erfarenhet av barn som inte leker med andra barn varierar från att det är ovanligt, relativt vanligt till att det är svårt att bedöma. Deras erfarenhet av hur dessa barn agerar i förskolan är blyga barn, utåtagerande barn och barn som går efter vuxna. Pedagogernas arbetssätt med barn som inte leker med andra barn är att ha ett positivt synsätt, förstå varför, uppmuntra initiativtagande, leka in barnen, låta barn iaktta, stärka deras självförtroende, ordna lekgrupper och använda utemiljön. Deras uppfattningar om samlekens förutsättningar är trygghet, självförtroende, motivation, lekutrymme samt att det finns lekmaterial. Pedagogernas förhållningssätt till barns lek är att finnas tillhands, vara med i leken utan att styra, vara med så mycket som möjligt och låta barnen vara.eng
dc.format.extent531102 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosveng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesht05 2611-064eng
dc.titleBarn som inte leker med andra barn.eng
dc.typeStudent Paper Ceng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record