Recent Submissions

 • Forskning inom medie- och informationskunnighet (MIK) 

  Jaakkola, Maarit (Nordicom, 2022-05-15)
 • The Gender Dimension in Research and Innovation 

  Young Håkansson, Susanna; Sand, Jimmy (Swedish Secretariat for Gender Research, 2021)
  This report investigates how research funding organisations (RFOs) globally work to promote the inclusion of the gender dimension in research and innovation. Methods of sex and gender analysis in research serve to enhance ...
 • Mediebarometern 2020 

  Ohlsson, Jonas; Nordicom (Nordicom, Göteborgs universitet, 2021-05)
  Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i ...
 • The Nordic road towards Beijing+25 

  Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
  The Nordic countries have collaborated in promoting gender equality for over 40 years. Each country has a long history of advancing legislation that facilitates gender equality, both in the labour market and in society ...
 • Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv 

  Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
  I Norden bor det flest kvinnor i städerna, medan andelen män är högst i glesbygden. I forskningen talas det om könade flyttmönster. Befolkningsstatistiken visar att både män och kvinnor söker sig till städerna, men trenden ...
 • Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet - Resultat från fem projekt finansierade av Nordisk jämställdhetsfond 

  Engström, Elin; Young Håkansson, Susanna (Nordiska ministerrådet, 2020)
  I det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet är arbetslivet ett strategiskt insatsområde. Könssegregering, arbetsmarknadsdeltagande och löneskillnader nämns som angelägna frågor. För att tillsammans möta de ...
 • Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden 

  Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
  Denna kartläggning belyser de nationella förhållandena i Norden gällande lagstiftning och förvaltningsstruktur av LGBTI-området, teman och insatsområden som är i fokus på nationell nivå, samt inspirationsmodeller för det ...
 • Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext 

  Grip, Lena (Nordiska ministerrådet, 2020)
  Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Den könssegregerade arbetsmarknaden, det traditionellt ...
 • Preventive work against sexual harassment in Swedish and Nordic working life - a summary 

  Simonsson, Angelica (Swedish Secretariat for Gender Research, 2020)
  This research overview is a summary of a Swedish report. It summarizes and analyses research on preventive work against sexual harassment in the workplace, in Sweden and the other Nordic countries. The full report in Swedish ...
 • Sexually harassed at work - an overview of the research in the Nordic countries 

  Svensson, Malin (Nordic Council of Ministers, 2020)
  Sexual harassment is a major social problem in working life in the Nordic countries, which the Me Too movement of autumn 2017 demonstrated in particular. This research overview has been compiled on behalf of the Nordic ...
 • Sexual harassment in higher education – a systematic review 

  Bondestam, Fredrik; Lundqvist, Maja (European Journal of Higher Education, Routledge, Taylor & Francis Group, 2020-02-18)
  Sexual harassment is an epidemic throughout global higher education systems and impact individuals, groups and entire organizations in profound ways. Precarious working conditions, hierarchical organizations, a normalization ...
 • Sexuellt trakasserad på jobbet - en nordisk forskningsöversikt i korthet 

  Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
  Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk ...
 • Sexuellt trakasserad på jobbet - en nordisk forskningsöversikt 

  Svensson, Malin (Nordiska ministerrådet, 2020)
  Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Denna forskningsöversikt har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för ...
 • Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv – en forskningsöversikt 

  Simonsson, Angelica (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2020)
  I denna forskningsöversikt sammanfattas och analyseras forskning om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv. Syftet med forskningsöversikten är att sammanställa forskningsbaserad ...
 • Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna 

  Ohlsson, Jonas; Blach-Ørsten, Mark; Willig, Ida; Nordiska ministerrådet (Nordicom, Göteborgs universitet, 2021-04-15)
  Covid-19 drog in över Norden med full kraft under våren 2020. Ett år senare har pandemin fortfarande världen i ett starkt grepp. Både de hälsorelaterade och de ekonomiska konsekvenserna av viruset har dock varierat mellan ...
 • MedieSverige 2021 

  Facht, Ulrika; Ohlsson, Jonas (Nordicom, Göteborgs universitet, 2021-03)
  Strukturen för medierna och marknaden för dem utvecklas i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt ...
 • Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries 

  Skogerbø, Eli; Kristensen, Nete Nørgaard; Nord, Lars; Ihlen, Øyvind; Department of Media and Communication, University of Oslo, Norway; Department of Communication, University of Copenhagen, Denmark; Department of Media and Communication Science, Mid Sweden University; Department of Media and Communication, University of Oslo, Norway (Nordicom, 2021-01)
  The Nordic countries are stable democracies with solid infrastructures for political dialogue and negotiations. However, both the “Nordic model” and Nordic media systems are under pressure as the conditions for political ...
 • Mediebarometern 2018 

  Ohlsson, Jonas; Björkqvist Hellingwerf, Karin; Facht, Ulrika (Nordicom, 2019-05-29)
  Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över ...
 • Mediebarometern 2019 

  Ohlsson, Jonas; Nordicom (Nordicom, 2020-05-24)
  Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som belyser den svenska befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag. Den första undersökningen genomfördes redan 1979. Det gör den undersökning som presenteras ...

View more